Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim

Okres realizacji projektu 01.02.2006 – 30.06.2007
Celem projektów „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim” było podniesienie innowacyjności regionu poprzez stworzenie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie NTS III, poprzez staże, prowadzące do podniesienia konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku.

W okresie realizacji projektu „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim – II edycja” 20 absolwentów szkół wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, posiadający status absolwenta, nie figurujący w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy, posiadający stałe zameldowanie na terenie NTS III i nie pracujący wcześniej na umowę o pracę, odbywało 12 miesięczny staż w 19 firmach z obszaru NTS III.
Natomiast w okresie realizacji projektu „Staże Innowacyjne w Podregionie Łomżyńskim” 25 absolwentów szkół wyższych odbywło staż w sektorze małych średnich przedsiębiorstw na terenie Podregionu Łomżyńskiego – Powiat Grajewski, Kolneński, Łomżyński, Wysokomazowiecki, Zambrowski, Miasto Łomża.
Z projektów korzystali młodzi ludzie, którzy posiadali bogate zasoby wiedzy teoretycznej wyniesionej z Uczelni. Zdobytą wiedzę mogli praktycznie wykorzystać podczas pracy w przedsiębiorstwie, jak również mieli możliwość poszerzyć wiedzę i umiejętności o dodatkowe informacje pozyskane podczas stażu. W trakcie odbywania staży absolwenci dodatkowo uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach z opiekunem naukowym, który pomagał im w opracowaniu oraz wdrożeniu planowanej innowacji.

Realizacja projektów przyczyniła się do podniesienie świadomości przedsiębiorstw co do konieczności wprowadzania rozwiązań innowacyjnych, wzrostu innowacyjności gospodarki opartej na wiedzy w skali gospodarki regionu, jak również przygotowaniu zasobów ludzkich i przedsiębiorstw do udziału w klastrach innowacyjnych lub parku technologicznym.