Moja własna firma

Projekt „Moja własna firma” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Projekt „Moja własna firma” nr UDA-POKL.06.02.00-20-021/08-00 realizowany w ramach Działania 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży – Beneficjent projektu.

Komisja Oceny Wniosków dokonała oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Tutaj znajduje się ranking złożonych wniosków.

Oznakowanie dla Beneficjenta pomocy 
Wniosek przedłużone wsparcie podstawowe
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Rachunek zysków i strat
Uproszczony bilans

Dokumenty pomocne do rozliczenia wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej:
Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe
Rozliczanie wsparcia pomostowego
Zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej
Rozliczanie dotacji inwestycyjnej
Protokół odbioru towaru
Oświadczenie gotówka
Oświadczenie – pojazd
Oświadczenie o używaniu pojazdu

Wsparcie Pomostowe
Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
Załącznik nr 7 –  oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Identyfikacja finansowa
Oświadczenie o kwalifikowalności

Wsparcie inwestycyjne 
Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
Załącznik nr 2 do umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Deklaracja wystawcy weksla in blanco
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Umowa na otrzymanie wsparcia pomostowego
Aneks do umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego
Indywidualny plan działań uczestnika projektu

Zestawienie pomocy publicznej
Biznes Plan
Okres realizacji projektu od 01.09.2008 do 31.08.2010

Celem projektu „Moja własna firma” jest przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, co najmniej rok po zakończeniu projektu.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych (wybrana grupa docelowa) zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zamieszkałych (stałe zameldowanie) w podregionie łomżyńskim – na terenie powiatów: kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, łomżyńskiego, wysokomazowieckiego, miasta Łomża. Osoby te nie mogły prowadzić działalności gospodarczej, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Priorytetowo traktowane będą osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby do 25 i po 45 roku życia, odchodzące z rolnictwa. W projekcie mogą uczestniczyć osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne) jak i osoby pracujące.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

 Etap 1. Selekcji nastąpi po zakończeniu rekrutacji. Dokumenty zgłoszeniowe oceni Komisja Oceny wyłaniając grupę 50 osób na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby zakwalifikowane do udział zostaną objęte doradztwem oraz pomocą szkoleniową w ramach cyklu szkoleniowego, na który składać będzie się z zajęć:

  • ”ABC prowadzenia działalności gospodarczej” – 20 godzin zajęć,
  • ”Marketing w firmie” – 16 godzin zajęć.
  • ”Mała księgowość” – 20 godzin zajęć.
  • ”Biznesplan” – 34 godziny zajęć.  Po przejściu szkolenia uczestnicy projektu napiszą biznesplan i złożą wniosek o wsparcie finansowe planowanego przedsięwzięcia.

Etap 2. Selekcji przeprowadzi Komisja Oceny na podstawie złożonych biznesplanów i wniosków o dotację inwestycyjną, która wybierze 40 wniosków.
W ramach projektu utworzona zostanie rezerwowa lista uczestników spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane z 1 i 2 etapu selekcji.
Projekt wsparcie finansowe jednorazową dotacją inwestycyjną dla 40 osób w maksymalnej przez 6m-cy.

Regulamin Komisji Oceny Wniosków
Karta oceny merytorycznej
Karta oceny formalnej
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (01.04.2009 r.)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja obowiązująca od 20 lutego 2009 r.)
Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki o lokatach bankowych