Moja firma – własna praca

Projekt „Moja firma – własna praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00

VI. Rynek otwarty dla wszystkich

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Okres realizacji projektu: 01.07.2013r. – 30.06.2015r. 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „Moja firma – własna praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łomży. 

 

Cel projektu: 

Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i zapewnienie kompleksowego wsparcia dla nowoutworzonych miejsc pracy oraz pomoc w samodzielnym przetrwaniu firm na rynku.

 

Projekt skierowany był do 50 osób pełnoletnich z powiatów: kolneński, zambrowski, wysokomazowiecki, łomżyński i miasta Łomży, osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,  Grupę docelową stanowiły osoby z obszaru województwa podlaskiego (w przypadku osób fizycznych – zamieszkują one na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) przy czym 50% uczestników projektu stanowiły osoby do 30 roku życia.  Projektem objętych było 20% osób niepełnosprawnych.