KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
RAD NADZORCZYCH

 

Cel kursu

Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja.

Adresaci kursu

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

Koszt kursu: 3.800,00 zł

dokumenty do pobrania:

Program Kursu

Formularz zgłoszeniowy

 

Organizatorem kursu jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży we współpracy z Europejską Grupą Doradczą Sp. z o.o.

Informacje i zapisy:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

tel. 86 473 53 60