OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERA

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1 w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych:

Podstawa prawna: Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.).

Nabór partnera dotyczy:

Współpracy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego   Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER 2014-2020 dotyczący zwiększenia możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Nr konkursu POWR.01.02.01-IP.11-20-002/17

Planowany zakres zadań projektowych przewidziany dla partnera:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie szkoleń z zakresu wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych.
 2. Wspólne opracowanie harmonogramu szkoleń.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

 Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub w innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
 3. Podmiot złoży kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia obsługi merytorycznej  projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.

 Wymagania merytoryczne przewidziane dla partnera:

 1. Prowadził działania i/lub realizował projekty współfinansowane ze środków UE w obszarze merytorycznym konkursu (dotyczy podmiotu i/lub kadry). 0 – 30 pkt
 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowych zdolnym do realizowania działań projektowych. – 0 – 30 pkt.
 3. Gwarantuje potencjał finansowy i techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie. – 0 – 30 pkt.
 4. Deklarowany wkład własny i podział kosztów pośrednich pomiędzy partnerami –  0 – 10 pkt.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis doświadczenia, uwzględniającego realizację projektu lub  projektów  z zakresu szkoleń skierowanych do osób młodych.
 2. Planowaną koncepcję szkoleń.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Łomży (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

 Sposób składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty oraz Formularz oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

 1. M.C Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

z dopiskiem:

„Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu 1.2.1 PO WER”

 Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Komisję Konkursową ds. wyboru partnera powołaną przez Zarząd ARR S.A. w Łomży
 2. Na podstawie opinii Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera Zarząd Agencji dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Zarządu Agencji nie przysługuje odwołanie.
 3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

formularz ofertowy