Zaproszenie do składania ofert – Pośrednik/-cy pracy

„Zawodowa szansa !”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, w związku z realizacją projektu „Zawodowa szansa!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW: POŚREDNIK/-CY PRACY

do prowadzenia konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu „Zawodowa szansa!”.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualne ze specjalistą;

planowany termin realizacji: październik 2017

Zakres wykonywanych zadań:

  • wykonywanie czynności i działań określonych w art.36 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mających na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze odpowiedniego miejsca pracy dla osoby poszukującej;
  • poinformowanie uczestników projektu o aktualnych ofertach, wspólne tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, ułatwianiu nawiązywanie kontaktów z pracodawcami
  • dokumentowanie konsultacji na podstawie sporządzonych przez pośrednika kart poradnictwa pracy

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe kierunkowe;

– minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

– komunikatywność;

-umiejętności interpersonalne;

– odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

Miejsce realizacji wszystkich zajęć: wyznaczone pomieszczenia w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1/1, 18-400 Łomża.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Skłodowskiej 1/1, 18-400 Łomża, w terminie od 22.09.2017r. do 29.09.2017 r. godzina 15.00.

Wymagane dokumenty:

  1. Aktualne CV
  2. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej

Dokumenty, które wpłyną do  Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)

Złożonych ofert nie odsyłamy.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.