Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art. 47 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży, 18-400 Łomża, ul. M. C. Skłodowskiej 1

 

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży za rok obrotowy 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

 1. Oferty na badanie sprawozdania finansowego należy składać w terminie do dnia 12.12.2017r. osobiście, w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.30 lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu do Spółki) na adres: Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, w zamkniętych kopertach, z adnotacją na kopercie: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok”.

Oferty złożone lub przesłane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.

 

 1. Od biegłego rewidenta oczekuje się:
 1. Objęcia badaniem metodą pełną dokumentów z następujących obszarów działalności Spółki: kosztów operacyjnych, kosztów sprzedaży, pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych, zysków i strat nadzwyczajnych, rezerw i odpisów aktualizacyjnych, umów różnego rodzaju pośrednictwa;
 2. Udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak również (o ile będzie to konieczne) udziału na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;

 

 1. Informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną, zainteresowani oferenci mogą uzyskać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia od Głównej Księgowej Spółki (tel. (86) 473 53 20)

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Informacje o firmie (oferencie), w tym o formie prowadzenia działalności, jej kierownictwie wraz z charakterystyką prawną oferenta, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
 3. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w 2016 roku (doświadczenie w branży w której działa Spółka),
 4. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki,
 5. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia,
 6. Informacje o osobach, które będą przeprowadzały badanie (określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta),
 7. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji, a także terminu przedstawienia opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki,
 8. Projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.

 

 1. Zakończenie badania sprawozdania finansowego Spółki powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018r. wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2017r. w siedzibie Spółki.

 

 1. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarcza we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie podmioty, które nie badały Spółki przez 3 kolejne lata.

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.