KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja rozwoju regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C.Skłodowskiej 1, tel.: 86 216-33-26; 86 473-53-20, email: arr.lomza@podlaskie.org.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Ministerstwo Finansów, Urzędy Skarbowe, CBA, CBŚ, Prokurator Generalny oraz pracownicy i współpracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres związany z członkostwem w Izbie, okres realizowanych projektów lub usług komercyjnych jeśli dotyczy oraz okres niezbędny w procesie weryfikacji dokumentów oraz ewentualnych przyszłych roszczeń wspólnych oraz roszczeń osób trzecich.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
  6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z członkostwem oraz/lub zakresem działalności Izby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych zakres oferowanej działalności nie zostanie wykonany.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

tel.: 86 216-33-26; 86 473-53-20  e-mail:arr.lomza@podlaskie.org.pl