Nabór na Partnera do projektu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA PROJEKTU w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18

w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Łomży , działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ( Dz. U z 2018 roku poz. 1431 ze zm) ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 1. Cel partnerstwa:  

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-001/18 mającego na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

 1. Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie:

1. Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne;

e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców;

f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także
w zakresie przedmiotów zawodowych;

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;

i) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;


 2. Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

c) tworzenie klas patronackich w szkołach,

d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,

f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie
i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

3. Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców

4. Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy
z pracodawcami.

 1. 3. Forma prawna partnera:

Partnerem mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:

 1. organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
 2. instytucje naukowe, w tym uczelnie.
 3. forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.
 1. Wymagania dla partnera:

W postępowaniu może brać udział kandydat posiadający formę prawną określoną w pkt III, który spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada niezbędne doświadczenie w realizacji działań zgodnych z zakresem tematycznym partnerstwa– oświadczenie.
 2. Posiada potencjał osobowy, rzeczowo-techniczny i finansowy niezbędny do realizacji projektu.
 3. Oferta powinna zawierać:
 4. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.
 1. Opis dotychczasowej działalności kandydata, uwzględniający jego największe osiągnięcia w obszarze tematycznym.
 2. Opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań określonych w pkt II niniejszego ogłoszenia.
 3. Informacje na temat oferowanego wkładu partnera w realizację celu partnerstwa (ludzki, organizacyjny, techniczny lub finansowy).
 4. Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 5. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).
 6.  Termin składania zgłoszeń:

21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Łomży.

 • Sposób i miejsce składania ofert:

Osobiście lub pocztą w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr RPPD.03.03.01-IZ.00-20-006/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”. 

na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Łomży

Ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 

W przypadku ofert  nie dostarczanych osobiście, o przyjęciu oferty do rozpatrzenia  decyduje data wpływu oferty do ARR S. A. w Łomży.

Oferty, które wpłyną po terminie, zostaną zwrócone nadawcy bez otwarcia.

Oferent może złożyć więcej niż  jedną ofertę, przy czym możliwa jest jej zmiana w drodze złożenia uzupełnienia bądź wycofanie oferty i złożenie nowej.

 • Kryteria wyboru:
 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze.
 4. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem, w tym kompleksowość zaproponowanych działań, adekwatność zaproponowanych działań, spójność zaproponowanych działań.

W każdym z powyższych kryteriów oferta może uzyskać od 0 do 5 punktów, czyli łącznie nie więcej niż 20 punktów.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U z 2018 roku poz. 1431 ze zm).

 1. OGŁASZAJĄCY NABÓR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
 1. Wyboru partnera, którego oferta zostanie najlepiej oceniona.
 2. Odwołania naboru bez podania przyczyny.
 3. Dokonania niezbędnych zmian zakresu działania przewidzianego dla partnera Projektu.
 4. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria dla partnera Projektu.
 5. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana na stronie internetowej ARR S. A. w Łomży.
 2. Wybór partnera poprzedzony będzie oceną ofert.
 3. Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu, jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie.
 4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (86) 4735360 lub osobiście w siedzibie ARR S. A. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1  bądź drogą elektroniczną pod adresem arr.lomza@podlaskie.org.pl
 5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
 6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.