Zmiana Wzoru oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku opublikowaniem nowej wersji GWA EFS (wersja 2.0.7) zaktualizowano Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP 2014-2020 (EFS) oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.

Zmiany w Instrukcji dotyczą przede wszystkim opisu wprowadzania wskaźników w sekcji VI.

Zaktualizowana Instrukcja oraz Pliki i dokumenty związane z GWA2014 (GWA EFS) znajdują się na stronie Generatora Wniosków Aplikacyjnych EFS.