Zamówienie publiczne nr 3/2019 na DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Dobry zawód – pewna praca II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne nr 3/2019 na DOSTAWĘ SPRZĘTU DYDAKTYCZNEGO NA POTRZEBY PROJEKTU „Dobry zawód – pewna praca II edycjawspółfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej młodzieży” RPO WP na lata 2014-2020 realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

Do pobrania: