Trener innowacji dla każdego przedsiębiorcy

Innovation Coach – informacja o projekcie

 1. Kiedy planujecie starta tej usługi i na czym ona polega?

Projekt Innovation Coach będzie realizowany od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Jednak pierwsza faza realizacji projektu ma charakter przygotowawczy, co oznacza, że usługa  dla przedsiębiorców będzie dostępna od końca III kwartału 2019 r.

Innovation Coach jest skierowany do dwóch grup przedsiębiorców określonych w oparciu o ich doświadczenie w realizacji projektów B+R+I oraz pozyskiwaniu środków publicznych na prowadzoną działalność. Określając w ten sposób grupę odbiorców tej usługi chcielibyśmy osiągnąć złożony cel polegający na zwiększeniu liczby przedsiębiorstw, które zaczną profesjonalnie angażować się w działalność B+R+I, poprzez wsparcie rozwoju kompetencji przedsiębiorców w zakresie planowania i realizacji prac z zakresu innowacji, badań i rozwoju.

Aby osiągnąć tak określone cele projekt IC jest realizowany jako projekt partnerski przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju) oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Jest to pierwszy tak komplementarny, bezpłatny i dostępny dla każdego przedsiębiorcy system wsparcia w rozpoczęciu lub kontynuacji przy niewielkim doświadczeniu działalności B+R+I oferowany przez administrację. Projekt jest realizowany jako II ścieżka instrumentu Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł. I ścieżka STEP – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt został uruchomiona w lipcu 2018 r. i jest realizowana przez Departament Programów Wsparcia  Innowacji i Rozwoju.

Oba narzędzia zostały zaprojektowane jako system komplementarnego wsparcia przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić działalność z zakresu innowacji oraz B+R przy udziale Funduszy Europejskich.

 • Do ilu podmiotów chcielibyście dotrzeć z tą usługą? Zakładamy, że II ścieżka (podobnie jak I) będzie częściowo on-line, a częściowo z „żywym” doradcą, tak?

Aby odpowiedzieć na te pytania i pokazać faktyczny zasięg i charakter projektu Innovation Coach najlepiej pokazać strukturę i etapy realizacji całego projektu.

a) aktywne dotarcie do przedsiębiorców  – pozyskiwanie przedsiębiorstw do projektu poprzez

 • analizę dostępnych raportów, publikacji, rankingów, katalogów,
 • wizyty i spotkania z przedsiębiorcami w parkach technologicznych, inkubatorach, akceleratorach, SSE, centrach transferu technologii, ośrodkach wspierania innowacji, przestrzeniach start-upowych, Izbach Przemysłowych, spółdzielniach, zrzeszeniach przedsiębiorców itp.
 • aranżowanie spotkań z przedsiębiorcami podczas ogólnopolskich i regionalnych wydarzeń skierowanych do przedsiębiorców,
 • wyszukiwanie potencjalnych odbiorców projektu wśród przedsiębiorstw, które do tej pory bezskutecznie próbowały uzyskać wsparcie w ramach POIR, POIG, 7. Program Ramowy lub Horyzont 2020.

Jednym z głównych efektów tego etapu jest zrekrutowanie ok 1 200 przedsiębiorców, którzy wezmą udział w 16 dniach informacyjnych na temat IC oraz realizacji projektów BG+R+I.

b) konsultacje – obejmują rozmowę (do ok. 1,5 godziny) z przedsiębiorcą, który:

 • uczestniczył w dniu informacyjnym,
 • nie uczestniczył w dniu informacyjnym, ale została zidentyfikowana przez coachów w procesie aktywnego docierania do przedsiębiorców,
 • sam zgłosił się do Punktu w efekcie kampanii informacyjno-promocyjnej.

Celem konsultacji jest rozpoznanie, czy przedsiębiorca ma doświadczenia w prowadzeniu działań innowacyjnych i B+R (doświadczenie w aplikowaniu/ realizacji grantów z obszaru B+R+I), w tym przy wsparciu finansowania ze środków zewnętrznych.

Szacowana liczba przeprowadzonych konsultacji to 2 100. Konsultacje mogą się odbywać w formie telefonicznej, skypowej, spotkań bezpośrednich, wymiany e-mailowej.

Zakładanym efektem konsultacji będzie kwalifikacja przedsiębiorców do usługi coachingu indywidualnego.

c) coaching indywidualny – rozpoznanie potrzeb i potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa oraz  wskazanie ścieżki zwiększenia innowacyjności, w tym z uwzględnieniem realizacji prac B+R.  Coaching to:

 • weryfikacja potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa do angażowania się w działalność innowacyjną
 • impuls pochodzący z zewnętrz do wprowadzenia modelu rozwojowego uwzględniającego innowacje
 • zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie warunków, sposobów prowadzenia działalności B+R+I

Usługa w projekcie realizowana przez tzw. coachów wewnętrznych (pracowników IPPT PAN/KPK  zaangażowanych w realizację projektu) oraz coachów zewnętrznych – eksperci branżowi, innowacyjności, prawa i finansów.

Usługą docelowo objętych zostanie 360 przedsiębiorstw, czas trwania coachingu indywidualnego dla każdego przedsiębiorstwa minimum 9 h.

Uzupełnieniem usługi coachingu indywidulanego są  warsztaty B+R. Ich celem będzie zaznajomienie uczestników z:

 • specyfiką prowadzenia działalności B+R,
 • strukturyzacji projektów,
 • aspektami związanymi z zasobami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięć opartych na B+R, wyborem modelu biznesowego,
 • zasadami ochrony własności intelektualnej oraz możliwościami pozyskania źródeł dofinasnowania.

Zaplanowanych zostało 31 warsztatów dla przeszło 700 przedsiębiorców, w tym dla odbiorców usługi coachingu indywidualnego.