Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łomży zaprasza podmioty zainteresowane do złożenia oferty na świadczenie usługi obejmującej prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych po jego zmianie dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, co najmniej w następującym zakresie:

 1. prowadzenie rejestru akcjonariuszy zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, w szczególności po zmianie dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,
 2. dokonywanie przewidzianych prawem wpisów w rejestrze, w szczególności:
  1. na żądanie osoby mającej interes prawny – wpisów o przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego wraz z datą wpisu oraz wskazaniem nabywcy albo zastawnika lub użytkownika, adresu ich zamieszkania albo siedziby lub innych adresów do doręczeń, a także adresu poczty elektronicznej, jeżeli osoby te wyraziły zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz liczby, rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji;
  1. na żądanie zastawnika albo użytkownika – wpisów, że przysługuje mu prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji;
  1. na żądanie akcjonariusza – wpisów o wykreśleniu obciążenia jego akcji ograniczonym prawem rzeczowym;
  1. wzmianek o tym, czy akcje zostały w całości pokryte;
  1. ograniczeń co do rozporządzania akcją;
  1. postanowień statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki,
  1. informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy wynikających z dodatkowych postanowień statutu,
 3. ujawnianie zajęć praw majątkowych,
 4. wystawianie świadectw rejestrowych,
 5. pośredniczenie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki względem Akcjonariuszy (o ile statut nie stanowi inaczej),
 6. udostępnianie danych zawartych w rejestrze podmiotom uprawnionym,
 7. wykonywanie innych czynności wymaganych od podmiotu prowadzącego rejestr przepisami Kodeksu spółek handlowych lub innymi przepisami prawa,
 8. umowa powinna opcjonalnie dopuszczać możliwość zamieszczania, na podstawie art. 3283 kodeksu spółek handlowych, według wyboru Zamawiającego, odrębnych oznaczeń o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. W takim przypadku dane, o których mowa w § 1 pkt 6, nie obejmują rodzaju, serii i numerów nabytych albo obciążonych akcji, lecz ich odrębne oznaczenie.

Oferta powinna określać w szczególności wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi z wyszczególnieniem wynagrodzenia za poszczególne czynności.

Zapraszamy do składania ofert wyłącznie podmioty posiadające uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

Oferty należy składać w siedzibie Spółki przy ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża w terminie do dnia 09.09.2020 roku do godziny 15:00 (obowiązuje data i godzina wpływu oferty od siedziby Spółki).

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.

Do oferty należy dołączyć:

 1. dokumenty, w oryginale lub w poświadczonych za zgodność kopiach, z których wynika uprawnienie osób, które podpisały ofertę do reprezentowania oferenta (pełnomocnictwo, odpis z KRS, itp.),
 2. poświadczoną za zgodność kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez Oferenta warunku udziału w postępowaniu ofertowym,
 3. projekt umowy wraz z projektem załączników, które mają stanowić integralną treść umowy.
 4. oświadczenie o związaniu ofertą do dnia 17.07.2020 roku podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.

Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia oferty, do której nie zostały dołączone wymagane dokumenty.

Oferty złożone przez podmioty nie spełniające warunku udziału w postępowaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Zamawiający nie zwraca ofert, które nie zostały rozpatrzone, zostały odrzucone lub nie zostały wybrane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2020r.

Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia 30.09.2020 roku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania zaproponowanych przez Oferentów warunków umowy. Zamawiający zastrzega, że warunki postępowania ofertowego mogą być zmienione oraz postępowanie może zostać odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie bez podania przyczyn. O zmianie lub odwołaniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi zainteresowanych na swojej stronie internetowej. Zamawiający ma prawo do swobodnego wyboru oferty a także zamknięcia postępowanie bez wyboru oferty.