Aktywne przedszkolaki


„Aktywne przedszkolaki”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany przez Urząd Gminy w Wiźnie Plac Kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, przy współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Realizatorem Projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny, Plac Kpt. Władysława Raginisa 12, 18-430 Wizna, nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0331/19-1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja; Poddziałanie: 3.1.1. Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany od dnia 1 sierpnia 2019 do 28 lutego 2021 roku na terenie Gminy Wizna.

więcej informacji na stronie Lidera projektu: https://www.wizna.pl/przedszkole.html