Młodzi z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży realizuje od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt „Młodzi z POWEREM

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:  wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, które w wyniku pandemii  utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 roku. Zakłada wsparcie 85 UP (45K i 40M) w postaci usług szkoleniowych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekazanie jednorazowej dotacji bezzwrotnej i wsparcia pomostowego.

Projekt skierowany jest do: osób fizycznych, biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo podlaskie, tj. subregion łomżyński (powiat m. Łomża, p. łomżyński, p. bielski, p. hajnowski, p. kolneński, p. siemiatycki, p. wysokomazowiecki, p. zambrowski. Co najmniej 20% Uczestników Projektu będą stanowić osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • Rekrutacja od 01.08.2021 r. do 31.03.2021 r. 
 1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 2. Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 85 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej,

 • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,

 • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050,00 zł,
 • Wsparcie pomostowe finansowe  przez okres pierwszych 6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Wartość projektu: 3 996 675,50 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 3 961 104,22 zł

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo: 

Biuro Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

www.podlaskie.org.pl  tel. 86 216 33 26, email: arr.lomza@podlaskie.org.pl

INFORMACJA Z DNIA 18.11.2021r. – LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”


WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 27.10.2021r. W SPRAWIE ZAŚWIADCZENIA ZUS

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Beneficjent projektu „Młodzi z POWEREM”, zwraca uwagę na dokładne wypełnianie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie, które Państwo otrzymają z ZUS-u, musi potwierdzić status na rynku pracy oraz utratę zatrudnienia po 01.03.2020 r. Z tego powodu należy, we wniosku zaznaczyć konkretnie okres za jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wydać zaświadczenie, w sytuacji dotyczącej projektu jest to okres od 01.03.2020r. do dnia wydania zaświadczenia i tak należy wpisać w dokumencie składanym do ZUSu.

W pierwszej kolejności należy zapisać plik „Wniosku” na dysku komputera

Plik należy otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader dostępnym na stronie internetowej www.get.adobe.com/pl/


INFORMACJA Z DNIA 26.10.2021r. W SPRAWIE AKTUALIZACJI REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Młodzi z POWEREM”.


INFORMACJA Z DNIA 18.10.2021r. W SPRAWIE AKTUALIZACJI REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu Młodzi z POWEREM


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w projekcie „Młodzi z POWEREM– w ramach I tury naboru


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 'MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany, planowany harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie „Młodzi z POWEREM”.


INFORMACJA Z DNIA 06.10.2021 r. O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO


INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje, iż przedłuża nabór Uczestników do projektu „Młodzi z POWEREM”. Rekrutacja trwa w sposób ciągły i potrwa do 28 lutego 2022 roku. Dokumenty rekrutacyjne oraz sposób ich dostarczenia do Biura Projektu pozostają bez zmian.


INFORMACJA Z DNIA 04.10.2021r. O WYBORZE WYKONAWCY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 8.2 pkt 6), które weszły w życie z dniem od 1 stycznia 2021 r. wszystkie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, które chcą wziąć udział w projekcie muszą dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenie z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ich status jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia.

Wydanie zaświadczenia z ZUS jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
a) Uczestnik wypełnia i składa do właściwego oddziału ZUS wniosek (druk US-7) o wydanie zaświadczenia.

W pierwszej kolejności należy zapisać plik Wniosku na dysku

b) Uczestnik może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego (Konto ubezpieczonego w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika:
PORTAL ZUSNPI – LOGOWANIE I REJESTRACJA

Ponadto, Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii koronawirusa. W związku z powyższym do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć oświadczenie o utracie zatrudnienia. Wzór znajduje się poniżej:


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ CATERINGU W PROJEKCIE MŁODZI Z POWEREM Z DNIA 24.09.2021r.


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO W PROJEKCIE MŁODZI Z POWEREM Z DNIA 24.09.2021r.


DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu łomżyńskiego, tj. powiatu Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu bielskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu siemiatyckiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi z POWEREM”.

CEL PROJEKTU

Założeniem projektu jest przygotowanie 85 osób (45K i 40M) do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Osoby w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego subregion łomżyński, tj. powiaty: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat kolneński, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, którzy w wyniku pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie po 01.03.2020 r.,
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
 • Osoby które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane  ze środków EFS,
 • UP nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkurs. w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • 20% Uczestników Projektu musi zamieszkiwać miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Łomża, Hajnówka, Zambrów, Sokółka, Bielsk Podlaski.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej umożliwiająca uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 6 miesięcy w kwocie 2600,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,

W ramach powyższych form wsparcia przewidziane są również:

 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały biurowe.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,  oraz pod numerem telefonu tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, a także  poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: arr.lomza@podlaskie.org.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu „Młodzi z POWEREM” trwa od 17.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:

 • osobiście do Biura Projektu bądź przez pełnomocnika,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty pomocnicze:

W pierwszej kolejności należy zapisać plik Wniosku na dysku

Wsparcie finansowe