Młodzi z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży realizuje od 01 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023r. projekt „Młodzi z POWEREM

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:  wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, które w wyniku pandemii  utraciły zatrudnienie po 01 marca 2020 roku. Zakłada wsparcie 85 UP (45K i 40M) w postaci usług szkoleniowych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz przekazanie jednorazowej dotacji bezzwrotnej i wsparcia pomostowego.

Projekt skierowany jest do: osób fizycznych, biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego województwo podlaskie, tj. subregion łomżyński (powiat m. Łomża, p. łomżyński, p. bielski, p. hajnowski, p. kolneński, p. siemiatycki, p. wysokomazowiecki, p. zambrowski. Co najmniej 20% Uczestników Projektu będą stanowić osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  

W ramach projektu planowane są następujące działania:

 • Rekrutacja od 01.08.2021 r. do 31.03.2022 r. 
 1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych,
 2. Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych,
 3. Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 85 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

 • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej,

 • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,

 • Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050,00 zł,
 • Wsparcie pomostowe finansowe  przez okres pierwszych 6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Wartość projektu: 3 996 675,50 zł

Wartość dofinansowania projektu z UE: 3 961 104,22 zł

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo: 

Biuro Projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

www.podlaskie.org.pl  tel. 86 216 33 26, email: arr.lomza@podlaskie.org.pl

Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu Młodzi z POWEREM


ZASADY ROZLICZANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

 1. Zasady rozliczania finansowego wsparcia pomostowego
 2. Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego

INFORMACJA Z DNIA 12.07.2022r. – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PO OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach trzeciej tury naboru


INFORMACJA Z DNIA 04.07.2022r. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z TRZECIEJ TURY NABORU W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 04.07.2022r. – 08.07.2022r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania finansowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy składać do Biura Projektu do dnia 08.07.2022 r. do godz. 15.00.


INFORMACJA Z DNIA 21.06.2022 R. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” Z TRZECIEJ TURY NABORU W SPRAWIE LISTY DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

W celu pobrania należy kliknąć w nazwę dokumentu


INFORMACJA Z DNIA 21.06.2022r. – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO OCENIE MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW w ramach trzeciej tury naboru


INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z TRZECIEJ TURY NABORU W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 16.05.2022r. – 25.05.2022r. odbędzie się nabór Biznesplanów w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Biznesplany należy składać do Biura Projektu do dnia 25.05.2022 r. do godz. 15.00.

 1. Biznesplan
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis
 3. Formularz informacji de minimis
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług biznesplan
 5. Oświadczenia
 6. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy)

OGŁOSZENIE Z DNIA 14.04.2022 r.

W związku z rezygnacją Uczestnika Projektu, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ogłasza uzupełniający nabór do projektu Młodzi z POWEREM. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą składać Formularze rekrutacyjne do Biura projektu, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, do dnia 20.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:

 • osobiście do Biura Projektu bądź przez pełnomocnika do 20.04.2022 r.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o utracie zatrudnienia


INFORMACJA Z DNIA 08.04.2022r. – LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” w ramach trzeciej tury naboru


INFORMACJA Z DNIA 29.03.2022r. – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PO OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach drugiej tury naboru


INFORMACJA Z DNIA 25.03.2022r. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z DRUGIEJ TURY NABORU W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 25.03.2022r. – 28.03.2022r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania finansowego wsparcia pomostowego. Wnioski należy składać do Biura Projektu do dnia 28.02.2022 r. do godz. 15.00.


INFORMACJA Z DNIA 14.03.2022 R. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” Z DRUGIEJ TURY NABORU W SPRAWIE LISTY DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

W celu pobrania należy kliknąć w nazwę dokumentu


INFORMACJA Z DNIA 11.03.2022r. – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO OCENIE MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW w ramach drugiej tury naboru


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w projekcie „Młodzi z POWEREM– w ramach III tury naboru


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Beneficjent projektu „Młodzi z POWEREM” informuje, iż nabór dokumentów rekrutacyjnych zakończył się w dniu 28.02.2022 r.


INFORMACJA Z DNIA 24.02.2022r. – LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PO OCENIE MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach pierwszej tury naboru


ZASADY ROZLICZANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

 1. Zasady rozliczania finansowego wsparcia pomostowego
 2. Rozliczenie finansowego wsparcia pomostowego
 3. Szczegółowy katalog wydatkowania finansowego wsparcia pomostowego

DOKUMENTY POMOCNICZE DOTYCZĄCE POPRAWNEGO SPOSOBU WYDATKOWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”.

 1. Instrukcje dotyczące poprawnego sposobu wydatkowania wsparcia finansowego.
 2. Sprawozdanie UP ze wsparcia finansowego.
 3. Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów do sprawozdania.
 4. Zestawienie wydatków objętych wsparciem finansowym.
 5. Odbiór gotówki
 6. Oświadczenie o pochodzeniu używanych sprzętów
 7. Oświadczenie pojazd
 8. Oświadczenie używania pojazd
 9. Protokół odbioru towaru
 10. Oświadczenie o przechowywaniu sprzętów

Opisówka faktur

Naklejki


INFORMACJA Z DNIA 18.02.2022r. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z PIERWSZEJ TURY NABORU W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 21.02.2022r. – 22.02.2022r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania finansowego wsparcia pomostowego . Wnioski należy składać do Biura Projektu do dnia 22.02.2022 r. do godz. 15.00.


INFORMACJA Z DNIA 09.02.2022r. DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU Z DRUGIEJ TURY NABORU W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 10.02.2022r. – 17.02.2022r. odbędzie się nabór Biznesplanów w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Biznesplany należy składać do Biura Projektu do dnia 17.02.2022 r. do godz. 15.00.

 1. Biznesplan
 2. Oświadczenie o pomocy de minimis
 3. Formularz informacji de minimis
 4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług biznesplan
 5. Oświadczenia
 6. Oświadczenie osoby z niepełnosprawnością (jeżeli dotyczy)

INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” Z PIERWSZEJ TURY NABORU W SPRAWIE LISTY DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy)
 2. Wniosek/kopia Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego Uczestnika Projektu wraz z załącznikami.
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis
 4. Formularz informacji de minimis
 5. Formularz dotyczący rachunku bankowego / kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. Oświadczenie o VAT
 7. Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia umowy o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
 8. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli dotyczy)

Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

W celu pobrania należy kliknąć w nazwę dokumentu


INFORMACJA DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” Z PIERWSZEJ TURY NABORU W SPRAWIE LISTY DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO

 1. Pełnomocnictwo Beneficjenta (jeśli dotyczy)
 2. Biznesplan nr ……….sporządzony przez Uczestnika Projektu
 3. Oświadczenie o pomocy de minimis
 4. Formularz informacji de minimis
 5. Formularz dotyczący rachunku bankowego / kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego potwierdzona za zgodność z oryginałem
 6. Oświadczenie o VAT
 7. Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia umowy wsparcia finansowego
 8. Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli dotyczy)
 9. Wydruk CEiDG potwierdzający rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

W celu pobrania należy kliknąć w nazwę dokumentu


INFORMACJA Z DNIA 26.01.2022r. – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH OSÓB DO WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO OCENIE MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW w ramach pierwszej tury naboru


INFORMACJA Z DNIA 24.01.2022r. – LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” w ramach drugiej tury naboru


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w projekcie „Młodzi z POWEREM– w ramach drugiej tury naboru


INFORMACJA Z DNIA 13.12.2021 r. W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA BIZNESPLANÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje Uczestników Projektu, iż w terminie 23.12.2021r. – 30.12.2021r. odbędzie się nabór Biznesplanów w ramach projektu „Młodzi z POWEREM”. Biznesplan wraz z wymaganymi załącznikami będzie podlegał ocenie formalnej i merytorycznej. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. Biznesplany należy składać do Biura Projektu do dnia 30.12.2021 r. do godz. 15.00.

Ponadto, Beneficjent Projektu „Młodzi z POWEREM”, informuje, iż warunkiem uzyskania wsparcia pomostowego jest złożenie przez Uczestnika projektu Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:


INFORMACJA Z DNIA 13.12.2021 r. O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO EKSPERTA NIEZALEŻNEGO


OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU EKSPERTÓW NIEZALEŻNYCH DO PRZEPROWADZENIA OCENY BIZNESPLANÓW UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM” Z DNIA 02.12.2021 r.


INFORMACJA Z DNIA 18.11.2021r. – LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”


WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 27.10.2021r. W SPRAWIE ZAŚWIADCZENIA ZUS

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Beneficjent projektu „Młodzi z POWEREM”, zwraca uwagę na dokładne wypełnianie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zaświadczenie, które Państwo otrzymają z ZUS-u, musi potwierdzić status na rynku pracy oraz utratę zatrudnienia po 01.03.2020 r. Z tego powodu należy, we wniosku zaznaczyć konkretnie okres za jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wydać zaświadczenie, w sytuacji dotyczącej projektu jest to okres od 01.03.2020r. do dnia wydania zaświadczenia i tak należy wpisać w dokumencie składanym do ZUSu.

W pierwszej kolejności należy zapisać plik „Wniosku” na dysku komputera

Plik należy otworzyć w programie Adobe Acrobat Reader dostępnym na stronie internetowej www.get.adobe.com/pl/


INFORMACJA Z DNIA 26.10.2021r. W SPRAWIE AKTUALIZACJI REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Młodzi z POWEREM”.


INFORMACJA Z DNIA 18.10.2021r. W SPRAWIE AKTUALIZACJI REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany Regulamin rekrutacji uczestników projektu Młodzi z POWEREM


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w projekcie „Młodzi z POWEREM– w ramach I tury naboru


HARMONOGRAM UDZIELONEGO WSPARCIA W PROJEKCIE 'MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zamieszcza zaktualizowany, planowany harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie „Młodzi z POWEREM”.


INFORMACJA Z DNIA 06.10.2021 r. O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DORADCY ZAWODOWEGO


INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „MŁODZI Z POWEREM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży informuje, iż przedłuża nabór Uczestników do projektu „Młodzi z POWEREM”. Rekrutacja trwa w sposób ciągły i potrwa do 31 marca 2022 roku. Dokumenty rekrutacyjne oraz sposób ich dostarczenia do Biura Projektu pozostają bez zmian.


INFORMACJA Z DNIA 04.10.2021r. O WYBORZE WYKONAWCY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ


WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI Z POWEREM

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (podrozdział 8.2 pkt 6), które weszły w życie z dniem od 1 stycznia 2021 r. wszystkie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, które chcą wziąć udział w projekcie muszą dostarczyć przed podpisaniem umowy zaświadczenie z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające ich status jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności jest warunkiem zakwalifikowania do projektu EFS i otrzymania wsparcia.

Wydanie zaświadczenia z ZUS jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
a) Uczestnik wypełnia i składa do właściwego oddziału ZUS wniosek (druk US-7) o wydanie zaświadczenia.

W pierwszej kolejności należy zapisać plik Wniosku na dysku

b) Uczestnik może również samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego (Konto ubezpieczonego w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych) korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika:
PORTAL ZUSNPI – LOGOWANIE I REJESTRACJA

Ponadto, Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku pandemii koronawirusa. W związku z powyższym do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć oświadczenie o utracie zatrudnienia. Wzór znajduje się poniżej:


ZAPYTANIE NA DOSTAWĘ CATERINGU W PROJEKCIE MŁODZI Z POWEREM Z DNIA 24.09.2021r.


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO W PROJEKCIE MŁODZI Z POWEREM Z DNIA 24.09.2021r.


DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat, zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu łomżyńskiego, tj. powiatu Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu hajnowskiego, powiatu bielskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu siemiatyckiego, powiatu wysokomazowieckiego, powiatu zambrowskiego, do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi z POWEREM”.

CEL PROJEKTU

Założeniem projektu jest przygotowanie 85 osób (45K i 40M) do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Osoby w wieku 18-29 lat (wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie).
 • Osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego subregion łomżyński, tj. powiaty: miasto Łomża, powiat łomżyński, powiat bielski, powiat hajnowski, powiat kolneński, powiat siemiatycki, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski
 • Osoby bierne zawodowo lub osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, którzy w wyniku pandemii koronawirusa utracili zatrudnienie po 01.03.2020 r.,
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu),
 • Osoby które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż w jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowane  ze środków EFS,
 • UP nie mogą być osoby należące do GD określonej dla trybu konkurs. w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.
 • 20% Uczestników Projektu musi zamieszkiwać miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Łomża, Hajnówka, Zambrów, Sokółka, Bielsk Podlaski.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Grupowa usługa szkoleniowa na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej umożliwiająca uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Grupowa usługa szkoleniowa w zakresie doradztwa w przygotowaniu biznesplanu
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 6 miesięcy w kwocie 2600,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,

W ramach powyższych form wsparcia przewidziane są również:

 • stypendia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • materiały biurowe.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1,  oraz pod numerem telefonu tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, a także  poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: arr.lomza@podlaskie.org.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do projektu „Młodzi z POWEREM” trwa od 17.08.2021 r. do 31.03.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć:

 • osobiście do Biura Projektu bądź przez pełnomocnika do 28.02.2022 r.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego – w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe,
 • drogą elektroniczną (w tym opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym) – w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu.

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty pomocnicze:

W pierwszej kolejności należy zapisać plik Wniosku na dysku

Wsparcie finansowe