Moja firma – sukces mojej gminy

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0418/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202
Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego po ocenie merytorycznej w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”


Sprostowanie do Harmonogramu działań w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy ze względu na oczywistą omyłkę pisarską

Lista wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, które przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w projekcie: „Moja firma – sukces mojej gminy”

Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego


Harmonogram działań w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 29.10.2020 r.!!!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 02.11. 2020r. – 13.11.2020r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście i wrzucić do wystawionej wrzutni lub przesyłką poleconą do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji;

adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,
ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem:Dokumenty dotyczące przyznania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” .

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Regulamin Komisji Oceny Wniosków – przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej


Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z biznesplanem:

Dokumenty pomocnicze w dalszym etapie Projektu:


LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”


NABÓR NA TRENERÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY” Z DNIA 11.09.2020 r.


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Łomża informują, iż w dniu 08.09.2020 r. o godz. 1530 zakończyło się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”.

Formularze rekrutacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


„Moja firma – sukces mojej gminy”

KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZAŁĄCZENIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY

Od dnia 04.09.2020 r. potencjalni Uczestnicy Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”, czyli bezrobotni oraz bierni zawodowo niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zobowiązani są dostarczyć,  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu.Ponadto, w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.

Osoby, które już złożyły dokumenty aplikacyjne do ww. Projektu, zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

Powyższa zmiana podyktowana jest zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO z dnia 04.09.2020 r.


!! UWAGA!!

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”, nr Projektu: RPPD.09.01.00-20-0418/19

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Łomża przedłużają rekrutację do dnia 08.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

Łomża, 01.09.2020 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica zapraszają do udziału w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

Proces rekrutacyjny trwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.
 • w Urzędzie Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20 oraz siedzibie Partnera Projektu, tj. Gminy Łomża pod numerem telefonu 86 216 52 63.


Informacja o Projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 9 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej (indywidualnej) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego) dla 7 osób, zamieszkujące gminę Łomża, gminę Śniadowo oraz gminę Miastkowo.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Od 30 roku życia;
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • Należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Łomża, gminę Śniadowo oraz gminę Miastkowo.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Usługa szkoleniowa (indywidualna) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy:
  • 5 miesięcy w kwocie 1870,00 zł/1 m-c oraz 1 miesiąc w kwocie 1850,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,
  • na kolejne 6 miesięcy w kwocie do 700,00 zł/1 m-c – na pokrycie wyłącznie opłat publicznoprawnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.