Moja firma – sukces mojej gminy

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0418/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Ważna informacja dla Uczestników projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” z dnia 15.06.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Beneficjent Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” przypomina, iż zgodnie z zapisami Umowy o udzielnie dotacji oraz wsparcia pomostowego z dnia 07.12.2020 r., maksymalna kwota wsparcia podstawowego przedłużonego wynosi 4 200,00 zł.

Powyższe wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie opłat ZUS. Wypłacane będzie w kwocie 700,00 zł przez sześć miesięcy.

Warunkiem wypłaty kolejnych transzy wsparcia jest dostarczenie do Biura Projektu dowodu opłaty składki ZUS w danym miesiącu oraz rozliczenia, analogicznie jak w przypadku wsparcia pomostowego podstawowego.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia końcowego rozliczenia z wydatkowania wsparcia pomostowego przedłużonego po otrzymaniu ostatniej wpłaty. Warunkiem zatwierdzenia powyższego rozliczenia jest zwrot niewykorzystanych środków na konto Beneficjenta w terminie 7 dni od daty złożenia sprawozdania w Biurze Projektu.


Ważna informacja do Uczestników Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” z dnia 03.03.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, beneficjent projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”  informuje, iż obowiązkowa kontrola Przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji inwestycyjnej, o której mowa w §8 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, odbędzie się wyłącznie w trybie zdalnym w oparciu o dokumentację przekazaną przez Przedsiębiorcę z pominięciem wizyt w siedzibie Beneficjenta pomocy.

Powyższe działanie ma na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2),

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu oraz wykorzystywanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.

Dokumenty objęte kontrolą:

 1. Dokumenty rejestracyjne Beneficjenta pomocy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, Zgłoszenie w ZUS.
 2. Książka przychodów i rozchodów.
 3. Ewidencja środków trwałych.
 4. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT – jeżeli dotyczy.
 5. Umowy na świadczenie usług szkoleniowych, otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z aneksami oraz załącznikami).
 6. Biznesplan.
 7. Umowa najmu/dzierżawy lokalu, akt własności – jeśli dotyczy.
 8. Dowody zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne.
 9. Dokumenty potwierdzające realizację zakupów inwestycyjnych w ramach wsparcia inwestycyjnego (faktura VAT lub Umowa kupna-sprzedaży, dowody zapłaty, protokół odbiorczy, inne dokumenty dotyczące zakupu sprzętu używanego).

Ponadto, Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia oraz opisu dokumentacji fotograficznej z zakupionych towarów lub usług w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Powyższe dokumenty powinny być przekazane w formie elektronicznej na adres mailowy: lukasz.baginski@podlaskie.org.pl

Kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli mają prawo do:

 1. Żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń
 2. Żądania złożenia pisemnych wyjaśnień/oświadczeń w sprawach dotyczących zakresu kontroli.

Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nieudzielenie wszystkich żądanych wyjaśnień w trakcie kontroli Przedsiębiorcy, może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli.

Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych zostanie uzgodniony z Przedsiębiorcą telefonicznie. Informację o dniu rozpoczęcia kontroli zostanie przesłana na podany przez Przedsiębiorcę adres mailowy W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 86 216 33 26, tj. Biuro Projektu ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża


Ważna informacja dla Uczestników Projektu z dnia 15.02.2021 r. Przypomnienie zasad rozliczenia wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu, zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji (termin wykazany w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (par. 3, ust. 1)

Rozliczenie musi wpłynąć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, określonym w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (par.3 ust.1).

Szczegółowe Zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej opisane są w  poniższym dokumencie:

Zasady rozliczenia dotacji inwestycyjnej

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z dokonania zakupów towarów i usług

Oświadczenie

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Oświadczenie pojazd

Oświadczenie o używaniu pojazdu zgodnie z celami projektu

Oświadczenie o pochodzeniu używanych środków trwałych

Protokół odbioru towaru/usługi

Oświadczenie o wydanych środkach finansowych zgodnie z umową na otrzymanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia  pomostowego

Odbiór gotówki

UWAGA!

Przypominamy, iż:

– rozliczenie można składać po dokonaniu całości wydatków (tj. po uiszczeniu całości płatności związanych z zakupem towarów i/lub usług) przewidzianych we Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego/Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji (aktualnym i zatwierdzonym przez Beneficjenta),

– wszystkie wydatki ponoszone w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu należy rozliczać w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) – bez względu na fakt, czy Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT czy nim nie jest. W przypadku, gdy Beneficjent pomocy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT, zobligowany jest do przeznaczenia całości kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

UWAGA!

Należy pamiętać, iż wszelkie zmiany dotyczące Biznesplanu i/lub Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wymagają zgody Beneficjenta.

Każdorazowo po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Termin dokonania kontroli uzgodniony będzie po telefonicznej rozmowie z Przedsiębiorcą.

Zakres kontroli:

– zgodność przedstawionych dokumentów do rozliczenia dotacji ze stanem faktycznym

– zbadanie czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem (harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy).

– weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu,

– sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

UWAGA! Okazaniu będzie polegał cały zakupiony towar i/lub usługi a jego brak (chyba, że nie dotyczy – zgodnie z indywidualnymi przypadkami) spowoduje opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli i tym samym rozliczeniu otrzymanej dotacji.


Aktualizacja w sprawie rozliczenia dotacji inwestycyjnej w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji inwestycyjnej:

oraz pozostałe pomocnicze dokumenty znajdujące się w wiadomości: Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (jeżeli dotyczy)


Informacja z dnia 03.12.2020 r. o aktualizacji wzoru Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”


Informacje dla Uczestników projektu w związku z podpisaniem Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przed podpisaniem Umowy należy złożyć:

 1. Pełnomocnictwo Beneficjenta (o ile dotyczy).
 2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (wybrać właściwe).
 3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (o ile dotyczy).
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez członka rodziny.

Oraz dodatkowo dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy:

 1. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).
 2. Oświadczenie o stosunkach majątkowych.
 3. Oświadczenie współmałżonka.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 5. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia.

Wskazane powyżej dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 04.12.2020 r.


Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego po ocenie merytorycznej w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”


Sprostowanie do Harmonogramu działań w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy ze względu na oczywistą omyłkę pisarską

Lista wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, które przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w projekcie: „Moja firma – sukces mojej gminy”

Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego


Harmonogram działań w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 29.10.2020 r.!!!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 02.11. 2020r. – 13.11.2020r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście i wrzucić do wystawionej wrzutni lub przesyłką poleconą do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji;

adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,
ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem:Dokumenty dotyczące przyznania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” .

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Regulamin Komisji Oceny Wniosków – przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej


Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z biznesplanem:

Dokumenty pomocnicze w dalszym etapie Projektu:


LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”


NABÓR NA TRENERÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY” Z DNIA 11.09.2020 r.


Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w Projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Łomża informują, iż w dniu 08.09.2020 r. o godz. 1530 zakończyło się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”.

Formularze rekrutacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


„Moja firma – sukces mojej gminy”

KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZAŁĄCZENIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY

Od dnia 04.09.2020 r. potencjalni Uczestnicy Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy”, czyli bezrobotni oraz bierni zawodowo niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zobowiązani są dostarczyć,  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu.Ponadto, w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.

Osoby, które już złożyły dokumenty aplikacyjne do ww. Projektu, zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

Powyższa zmiana podyktowana jest zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.Więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO z dnia 04.09.2020 r.


!! UWAGA!!

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – SUKCES MOJEJ GMINY”, nr Projektu: RPPD.09.01.00-20-0418/19

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Moja firma – sukces mojej gminy” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Łomża przedłużają rekrutację do dnia 08.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

Łomża, 01.09.2020 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica zapraszają do udziału w projekcie „Moja firma – sukces mojej gminy”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

Proces rekrutacyjny trwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.
 • w Urzędzie Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1A, 18-400 Łomża, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20 oraz siedzibie Partnera Projektu, tj. Gminy Łomża pod numerem telefonu 86 216 52 63.


Informacja o Projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 9 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej (indywidualnej) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego) dla 7 osób, zamieszkujące gminę Łomża, gminę Śniadowo oraz gminę Miastkowo.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Od 30 roku życia;
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • Należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Łomża, gminę Śniadowo oraz gminę Miastkowo.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Usługa szkoleniowa (indywidualna) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy:
  • 5 miesięcy w kwocie 1870,00 zł/1 m-c oraz 1 miesiąc w kwocie 1850,00 zł na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,
  • na kolejne 6 miesięcy w kwocie do 700,00 zł/1 m-c – na pokrycie wyłącznie opłat publicznoprawnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.