Własny biznes moim celem

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Aktualizacja w sprawie rozliczenia dotacji inwestycyjnej w projekcie „Własny biznes moim celem”

Wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji inwestycyjnej:

oraz pozostałe pomocnicze dokumenty znajdujące się w wiadomości: Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (jeżeli dotyczy)


Informacja z dnia 03.12.2020 r. o aktualizacji wzoru Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Własny biznes moim celem”

Informacje dla Uczestników projektu w związku z podpisaniem Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes moim celem”

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przed podpisaniem Umowy należy złożyć:

 1. Pełnomocnictwo Beneficjenta (o ile dotyczy).
 2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (wybrać właściwe).
 3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (o ile dotyczy).
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności przez członka rodziny.

Oraz dodatkowo dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy:

 1. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).
 2. Oświadczenie o stosunkach majątkowych.
 3. Oświadczenie współmałżonka.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 5. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia.

Wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 04.12.2020 r.


Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego po ocenie merytorycznej w projekcie „Własny biznes moim celem”


Sprostowanie do Harmonogramu działań w projekcie „Własny biznes moim celemze względu na oczywistą omyłkę pisarską

Lista wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, które przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w projekcie: „Własny biznes moim celem”

Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego


Harmonogram działań w projekcie „Własny biznes moim celem”

!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 29.10.2020 r. !!!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 02.11. 2020r. – 13.11.2020r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście i wrzucić do wystawionej wrzutni lub przesyłką poleconą do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
  imię i nazwisko, adres do korespondencji;

adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,
 ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża;     z dopiskiem: 

Dokumenty dotyczące przyznania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do Projektu „Własny biznes moim celem” .

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Własny biznes moim celem”


Regulamin Komisji Oceny Wniosków – przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej


Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Własny biznes moim celem”

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z biznesplanem:

Dokumenty pomocnicze w dalszym etapie Projektu:


LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w Projekcie „Własny biznes moim celem


NABÓR NA TRENERÓW DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM” Z DNIA 16.09.2020 r.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica informują, iż w dniu 15.09.2020r. o godz. 1530 zakończyło się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Własny biznes moim celem”.

Formularze rekrutacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 15.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

oraz dodatkowo następujące zaświadczenia:

 • w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • o statusie osoby bezrobotnej – przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy.

KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZAŁĄCZENIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Potencjalni Uczestnicy Projektu „Własny biznes moim celem”, czyli bezrobotni oraz bierni zawodowo niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zobowiązani są dostarczyć,  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu. Ponadto, w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.

Osoby, które już złożyły dokumenty aplikacyjne do ww. Projektu, zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

Powyższa zmiana podyktowana jest zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO z dnia 04.09.2020 r.


!! UWAGA !!

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”, nr Projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 08.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

Łomża, 01.09.2020 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica zapraszają do udziału w projekcie „Własny biznes moim celem”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

Proces rekrutacyjny trwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.
 • w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20 oraz siedzibie Partnera Projektu, tj. Gminy Piątnica pod numerem telefonu 86 216 24 56.


Informacja o Projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 8 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej (indywidualnej) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego) dla 6 osób, zamieszkujące gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Od 30 roku życia;
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • Należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Usługa szkoleniowa (indywidualna) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy:
  • 6 miesięcy w kwocie 1700,00 zł/1 m-c na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,
  • na kolejne 6 miesięcy w kwocie do 700,00 zł/1 m-c – na pokrycie wyłącznie opłat publicznoprawnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.