Własny biznes moim celem

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-202
Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Własny biznes moim celem”

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z biznesplanem:

Dokumenty pomocnicze w dalszym etapie Projektu:


LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w Projekcie „Własny biznes moim celem


NABÓR NA TRENERÓW DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM” Z DNIA 16.09.2020 r.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica informują, iż w dniu 15.09.2020r. o godz. 1530 zakończyło się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Własny biznes moim celem”.

Formularze rekrutacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 15.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

oraz dodatkowo następujące zaświadczenia:

 • w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • o statusie osoby bezrobotnej – przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy.

KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZAŁĄCZENIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Potencjalni Uczestnicy Projektu „Własny biznes moim celem”, czyli bezrobotni oraz bierni zawodowo niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zobowiązani są dostarczyć,  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu. Ponadto, w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.

Osoby, które już złożyły dokumenty aplikacyjne do ww. Projektu, zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

Powyższa zmiana podyktowana jest zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO z dnia 04.09.2020 r.


!! UWAGA !!

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”, nr Projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 08.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

Łomża, 01.09.2020 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica zapraszają do udziału w projekcie „Własny biznes moim celem”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

Proces rekrutacyjny trwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.
 • w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20 oraz siedzibie Partnera Projektu, tj. Gminy Piątnica pod numerem telefonu 86 216 24 56.


Informacja o Projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 8 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej (indywidualnej) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego) dla 6 osób, zamieszkujące gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Od 30 roku życia;
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • Należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Usługa szkoleniowa (indywidualna) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy:
  • 6 miesięcy w kwocie 1700,00 zł/1 m-c na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,
  • na kolejne 6 miesięcy w kwocie do 700,00 zł/1 m-c – na pokrycie wyłącznie opłat publicznoprawnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.