Własny biznes moim celem

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa IX Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego


Ważna informacja dla Uczestników projektu „Własny biznes moim celem” z dnia 15.06.2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, Beneficjent Projektu „Własny biznes moim celem” przypomina, iż zgodnie z zapisami Umowy o udzielnie dotacji oraz wsparcia pomostowego z dnia 07.12.2020 r., maksymalna kwota wsparcia podstawowego przedłużonego wynosi 4 200,00 zł.

Powyższe wsparcie przeznaczone jest wyłącznie na pokrycie opłat ZUS. Wypłacane będzie w kwocie 700,00 zł przez sześć miesięcy.

Warunkiem wypłaty kolejnych transzy wsparcia jest dostarczenie do Biura Projektu dowodu opłaty składki ZUS w danym miesiącu oraz rozliczenia, analogicznie jak w przypadku wsparcia pomostowego podstawowego.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia końcowego rozliczenia z wydatkowania wsparcia pomostowego przedłużonego po otrzymaniu ostatniej wpłaty. Warunkiem zatwierdzenia powyższego rozliczenia jest zwrot niewykorzystanych środków na konto Beneficjenta w terminie 7 dni od daty złożenia sprawozdania w Biurze Projektu.


Ważna informacja do Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” z dnia 03.03.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, beneficjent projektu „Własny biznes moim celem”  informuje, iż obowiązkowa kontrola Przedsiębiorcy w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji inwestycyjnej, o której mowa w §8 Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, odbędzie się wyłącznie w trybie zdalnym w oparciu o dokumentację przekazaną przez Przedsiębiorcę z pominięciem wizyt w siedzibie Beneficjenta pomocy.

Powyższe działanie ma na celu ograniczenie negatywnych skutków pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2),

Przedmiotem kontroli jest sprawdzenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu oraz wykorzystywanie przez niego zakupionych towarów lub usług zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, w tym z zatwierdzonym biznesplanem.

Dokumenty objęte kontrolą:

 1. Dokumenty rejestracyjne Beneficjenta pomocy: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, Zgłoszenie w ZUS.
 2. Książka przychodów i rozchodów.
 3. Ewidencja środków trwałych.
 4. Rejestr sprzedaży i zakupu VAT – jeżeli dotyczy.
 5. Umowy na świadczenie usług szkoleniowych, otrzymanie wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej (wraz z aneksami oraz załącznikami).
 6. Biznesplan.
 7. Umowa najmu/dzierżawy lokalu, akt własności – jeśli dotyczy.
 8. Dowody zapłaty za składki na ubezpieczenie społeczne.
 9. Dokumenty potwierdzające realizację zakupów inwestycyjnych w ramach wsparcia inwestycyjnego (faktura VAT lub Umowa kupna-sprzedaży, dowody zapłaty, protokół odbiorczy, inne dokumenty dotyczące zakupu sprzętu używanego).

Ponadto, Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia oraz opisu dokumentacji fotograficznej z zakupionych towarów lub usług w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Powyższe dokumenty powinny być przekazane w formie elektronicznej na adres mailowy: boguslawa.kossakowska@podlaskie.org.pl

Kontrolujący w trakcie przeprowadzania kontroli mają prawo do:

 1. Żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli kopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń
 2. Żądania złożenia pisemnych wyjaśnień/oświadczeń w sprawach dotyczących zakresu kontroli.

Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów, nieudzielenie wszystkich żądanych wyjaśnień w trakcie kontroli Przedsiębiorcy, może zostać uznane za odmowę poddania się kontroli.

Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych zostanie uzgodniony z Przedsiębiorcą telefonicznie. Informację o dniu rozpoczęcia kontroli zostanie przesłana na podany przez Przedsiębiorcę adres mailowy

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 86 216 33 26, tj. Biuro Projektu ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża


Ważna informacja dla Uczestników Projektu z dnia 15.02.2021 r. Przypomnienie zasad rozliczenia wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu, zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji (termin wykazany w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (par. 3, ust. 1)

Rozliczenie musi wpłynąć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, określonym w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (par.3 ust.1).

Szczegółowe Zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej opisane są w  poniższym dokumencie:

Zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Sprawozdanie z dokonania zakupów towarów i usług

Oświadczenie

Rozliczenie dotacji inwestycyjnej

Oświadczenie pojazd

Oświadczenie o używaniu pojazdów zgodnie z celami projektu

Oświadczenie o pochodzeniu używanych środków trwałych

Protokół odbioru towaru/usługi

Oświadczenie o wydanych środkach finansowych zgodnie z umową na otrzymanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego

Odbiór gotówki

UWAGA!

Przypominamy, iż:

– rozliczenie można składać po dokonaniu całości wydatków (tj. po uiszczeniu całości płatności związanych z zakupem towarów i/lub usług) przewidzianych we Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego /Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji (aktualnym i zatwierdzonym przez Beneficjenta),

– wszystkie wydatki ponoszone w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu należy rozliczać w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) – bez względu na fakt, czy Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT czy nim nie jest. W przypadku, gdy Beneficjent pomocy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT, zobligowany jest do przeznaczenia całości kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

UWAGA!

Należy pamiętać, iż wszelkie zmiany dotyczące Biznesplanu i/lub Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wymagają zgody Beneficjenta.

Każdorazowo po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Termin dokonania kontroli uzgodniony będzie po telefonicznej rozmowie z Przedsiębiorcą.

Zakres kontroli:

– zgodność przedstawionych dokumentów do rozliczenia dotacji ze stanem faktycznym

– zbadanie czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem (harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy).

– weryfikacja prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu,

– sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

UWAGA! Okazaniu będzie polegał cały zakupiony towar i/lub usługi a jego brak (chyba, że nie dotyczy – zgodnie z indywidualnymi przypadkami) spowoduje opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli i tym samym rozliczeniu otrzymanej dotacji.


Aktualizacja w sprawie rozliczenia dotacji inwestycyjnej w projekcie „Własny biznes moim celem”

Wymagane dokumenty do rozliczenia dotacji inwestycyjnej:

oraz pozostałe pomocnicze dokumenty znajdujące się w wiadomości: Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (jeżeli dotyczy)


Informacja z dnia 03.12.2020 r. o aktualizacji wzoru Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Własny biznes moim celem”

Informacje dla Uczestników projektu w związku z podpisaniem Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes moim celem”

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przed podpisaniem Umowy należy złożyć:

 1. Pełnomocnictwo Beneficjenta (o ile dotyczy).
 2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego (wybrać właściwe).
 3. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (o ile dotyczy).
 4. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności przez członka rodziny.

Oraz dodatkowo dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem Umowy:

 1. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą).
 2. Oświadczenie o stosunkach majątkowych.
 3. Oświadczenie współmałżonka.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
 5. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia.

Wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do dnia 04.12.2020 r.


Lista rankingowa wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego po ocenie merytorycznej w projekcie „Własny biznes moim celem”


Sprostowanie do Harmonogramu działań w projekcie „Własny biznes moim celemze względu na oczywistą omyłkę pisarską

Lista wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego, które przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w projekcie: „Własny biznes moim celem”

Dokumenty pomocnicze do rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego


Harmonogram działań w projekcie „Własny biznes moim celem”

!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU z dnia 29.10.2020 r. !!!

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI INWESTYCYJNEJ I WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego odbędzie się w terminie 02.11. 2020r. – 13.11.2020r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 14.00.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście i wrzucić do wystawionej wrzutni lub przesyłką poleconą do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
  imię i nazwisko, adres do korespondencji;

adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży,
 ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża;     z dopiskiem: 

Dokumenty dotyczące przyznania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego do Projektu „Własny biznes moim celem” .

Na komplet dokumentów składają się:

 • Wniosek o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Aktualizacja Regulaminu przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Własny biznes moim celem”


Regulamin Komisji Oceny Wniosków – przyznanie bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej


Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Projekcie „Własny biznes moim celem”

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z biznesplanem:

Dokumenty pomocnicze w dalszym etapie Projektu:


LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Lista formularzy rekrutacyjnych zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – rozmowa z doradcą zawodowym – w Projekcie „Własny biznes moim celem


NABÓR NA TRENERÓW DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM” Z DNIA 16.09.2020 r.


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica informują, iż w dniu 15.09.2020r. o godz. 1530 zakończyło się przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu „Własny biznes moim celem”.

Formularze rekrutacyjne złożone po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 15.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

oraz dodatkowo następujące zaświadczenia:

 • w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • o statusie osoby bezrobotnej – przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędu Pracy.

KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r.

KONIECZNOŚĆ ZAŁĄCZENIA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW W PROCESIE REKRUTACJI DO PROJEKTU WŁASNY BIZNES MOIM CELEM

Potencjalni Uczestnicy Projektu „Własny biznes moim celem”, czyli bezrobotni oraz bierni zawodowo niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zobowiązani są dostarczyć,  wraz z dokumentami rekrutacyjnymi, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do Projektu. Ponadto, w przypadku osób bezrobotnych, zarejestrowanych w ewidencji urzędu pracy, należy przedłożyć stosowne zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej.

Osoby, które już złożyły dokumenty aplikacyjne do ww. Projektu, zobowiązane są niezwłocznie uzupełnić brakującą dokumentację.

Powyższa zmiana podyktowana jest zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


NABÓR NA DORADCĘ ZAWODOWEGO z dnia 04.09.2020 r.


!! UWAGA !!

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „WŁASNY BIZNES MOIM CELEM”, nr Projektu: RPPD.09.01.00-20-0416/19

Na podstawie § 3, ust. 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu „Własny biznes moim celem” Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łomży oraz Gmina Piątnica przedłużają rekrutację do dnia 08.09.2020 r. (wtorek) do godz. 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się poniżej:

Łomża, 01.09.2020 r.


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz Gmina Piątnica zapraszają do udziału w projekcie „Własny biznes moim celem”

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2020 r. – 31.12.2021 r.

Proces rekrutacyjny trwa od 24 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są:

 • w Biurze Projektu, od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 – 15:30.
 • w Urzędzie Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20 oraz siedzibie Partnera Projektu, tj. Gminy Piątnica pod numerem telefonu 86 216 24 56.


Informacja o Projekcie

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przygotowanie 8 Uczestników Projektu do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w usłudze szkoleniowej (indywidualnej) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego oraz przedłużonego) dla 6 osób, zamieszkujące gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • Od 30 roku życia;
 • Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej(z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
 • Należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • Zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego gminę Piątnica oraz gminę Wizna.

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Usługa szkoleniowa (indywidualna) na etapie przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej ,
 • Dotacja inwestycyjna w kwocie max. 23 050,00 zł.
 • Wsparcie pomostowe finansowe na okres 12 miesięcy:
  • 6 miesięcy w kwocie 1700,00 zł/1 m-c na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków,
  • na kolejne 6 miesięcy w kwocie do 700,00 zł/1 m-c – na pokrycie wyłącznie opłat publicznoprawnych.

ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu.