Zawodowa szansa!

„Zawodowa szansa !”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
nr projektu: WND-RPPD.02.01.00-20-0155/16
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy

AKTUALNOŚCI

22.03.2017r.

Trwa rekrutacja do projektu !

Proces rekrutacyjny trwa od 22 marca do 30 kwietnia 2017r.
Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są w Biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin projektu
Formularz rekrutacyjny
Ankieta do formularza

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20.

INFORMACJE O PROJEKCIE

CEL PROJEKTU
Zwiększenie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo po 30 roku życia zamieszkujących teren m. Łomża, powiat łomżyński, kolneński, zambrowski.

UCZESTNICY
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby (spełniające łącznie poniższe kryteria):

 • od 30 roku życia;
 • pozostające bez zatrudnienia [osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne
  w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych
  w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo];
 • należące co najmniej do jednej z grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat m. Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński, powiat zambrowski

OFEROWANE FORMY WSPARCIA:

 • Indywidualne sesje psychologiczne
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Kursy zawodowe (jeden do wyboru):
  • Kierowca ciągnika siodłowego (C,C+E, kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  • Kucharka
  • Szwaczka
  • Opiekunka dziecięca
  • Tapicer
  • Kelner/-ka
  • Język angielski na poziomie TELC A2
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe – 8 miesięczny płatny staż zawodowy w podlaskich przedsiębiorstwach.

ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie projektu.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!