Deklaracja dostępności


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

  • data publikacji strony internetowej: 2017-04-19

  • data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-04.

  • deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Bagiński, adres poczty elektronicznej lukasz.baginski@podlaskie.org.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 862163326. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża

ARR S.A. w Łomży mieści się w jednym budynku współdzielonym z Urzędem Gminy Łomża, Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży oraz Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży. ARR S.A. w Łomży posiada odrębne wejście od szczytu budynku. Dostęp do wejścia przebiega dwiema drogami, przystosowanymi do poruszania się przez osoby mające trudności w poruszaniu się:

  • od parkingu, na którym są wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Parking połączony jest z tarasem kładką, na której zamocowano poręcz.
  • od chodnika – do wejścia prowadzą schody oraz podjazd, przy których zamocowana jest poręcz.

Wejście umożliwia wjazd do wewnątrz budynku osobom na wózkach. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.

Wewnątrz nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, a także powiększonego druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

  • brak