ŁFP w ARR S.A. w Łomży

Od 2004r. w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży działa Łomżyński Fundusz Pożyczkowy, który powstał na podstawie umowy zawartej między Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży a Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację zadania zawartego w Kontrakcie dla Województwa Podlaskiego o nazwie Łomżyński Fundusz Pożyczkowy.

Łomżyński Fundusz Pożyczkowy (ŁFP) jest trwałym instrumentem finansowego wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na obszarze Subregionu Łomżyńskiego. Fundusz udziela przedsiębiorcom pożyczek wyłącznie na cele bezpośrednio związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej, w tym tworzeniem nowych miejsc pracy.

Władze lokalne wobec MŚP wyznaczyły sobie następujące cele: tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości; zwiększenie konkurencyjności; tworzenie warunków do promocji eksportu – zgodne z priorytetami strategii województwa i zintegrowanego programu operacyjnego. Głównym celem ŁFP jest stworzenie efektywnego systemu dostępu do finansowania zewnętrznego dla MSP na terenie podregionu Łomżyńskiego 27.
O pożyczkę ze środków Funduszu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące kryteria: ich zdolności techniczne i organizacyjne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej działalności; ich system rachunkowości i księgowania zgodny jest z obowiązującymi przepisami; jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.(DZ.U.04.173.1807), w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały straty bilansowej; zobowiązania podatkowe wobec Skarbu Państwa i zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych regulują w terminie; jeśli z tytułu jakichkolwiek zaległych zobowiązań przedsiębiorca jest dłużnikiem Skarbu Państwa lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to konieczną przesłanką dopuszczalności ubiegania się o pomoc ze środków Funduszu jest uprzednie zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu i sposobu spłaty długu. Dla udokumentowania powyższej okoliczności Wnioskodawca składa zaświadczenie o braku zadłużenia podatkowego wobec Skarbu Państwa/ ZUS lub przedstawia jeden egzemplarz ugody z wierzycielem; wykorzystają pożyczkę na działalność gospodarczą (inwestycyjną lub obrotową),zobowiążą się do utrzymania istniejącego zatrudnienia lub utworzenia co najmniej jednego stanowiska pracy przez okres trwania pożyczki a działalność będzie prowadzona, na terenie objętym pomocą Funduszu, przez okres nie krótszy niż czas spłaty pożyczki.

Wszystkie załączniki niezbędne i wymagane do ubiegania się o pożyczkę z ŁFP znajdują się w Regulaminie Udzielania Pożyczek.

Wraz z wnioskiem ubiegający się o pożyczkę składa:

 1. wypełniony formularz według wzoru ustalonego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek,
 2. Dokumenty potwierdzające dopuszczalność ubiegania się o pożyczkę ze środków Funduszu, tj.:
 • Aktualne dokumenty rejestracyjne firmy potwierdzające formę prawną Wnioskodawcy,
 • REGON, NIP
 • techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu,
 • zaświadczenia o nie zaleganiu wobec ZUS i US,
 • udokumentowanie liczby zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę, nie więcej niż 249 pracowników (deklaracja ZUS z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
 • dokumenty finansowe (bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych , zgodnie z przepisami regulującymi prowadzenie ksiąg dla danego podmiotu, oraz deklaracje podatkowe) za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz za okres bieżący
 • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia,
 • opinia banku prowadzącego rachunek bieżący firmy oraz, w przypadku korzystania z kredytów lub pożyczek, opinia pożyczkodawcy o przebiegu spłaty zobowiązań,
 • inne dokumenty wymagane przez prawo polskie w przypadku realizacji inwestycji.

Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi wyżej należy składać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z/s 18-400 Łomża, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1.
Serdecznie zapraszamy.

Załączniki NIEAKTUALNE:

Załączniki AKTUALNE !!