Aktualne konkursy ogłoszone przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Aktualne konkursy ogłoszone przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1. Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 – „Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej” Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00218 Termin składania wniosków: 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 31.01.2019 r. (do godziny 12:00) 2. Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 – „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny iWięcej oAktualne konkursy ogłoszone przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020[…]