Akcjonariusze

Do pobrania:

Informacja z dnia 15.06.2023 r.

Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061677

zwołuje na dzień 29.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży,

które odbędzie się o  godzinie 1000 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 w Łomży z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
  • Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 r.,
  • Opinii i raportu biegłego rewidenta,
  • Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za  rok obrotowy 2022 r.,
  • Sprawozdań Rady Nadzorczej:
  • Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022:
   • Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022
   • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok oraz w sprawie podziału zysku netto za rok 2022 rok
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r.,
  •  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  • w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej,
  • w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
  • w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 8. Sprawy różne.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.    

Zarząd informuje, że projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,  Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta za 2022 r., Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2022 r., oraz księga akcyjna wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy na tydzień przed datą Zgromadzenia w siedzibie Spółki ul. Marii Curie Skłodowskiej 1 w Łomży.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni robocze przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki, wyłożona zostanie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.