BIP

Witamy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:


Ogłoszenie z dnia 12.02.2024 r. o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.3 Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej, (Konkurs nr FEPD.08.03-IZ.00-003/24)


Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 3/ARR.LOMZA/23


Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2023 r. w postepowaniu nr 3/ARR.LOMZA/23


Informacja z dnia 24.11.2023 r. dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 3/ARR.LOMZA/23

Zamawiajacy koryguje zapisy w SWZ nr 3/ARR.LOMZA/23 w związku z oczywistą omyłką pisarską, Na stronie 1. wykreśla się zwrot „Wybieram przyszłość zawodową” a zastępuje zwrotem: „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży, zgodnie z poniższym zapisem. Jest: Nazwa zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Wybieram przyszłość zawodową” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie:3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” Po korekcie: Nazwa zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI SZKOLNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie:3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” W związku z powyższym Zamawiajacy zamieszcza aktualną treść SWZ nr 3/ARR.LOMZA/23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3/ARR.LOMZA/23 z dnia 23.11.2023 r.


Sprostowanie do protokołu dotyczącego rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/3.3.1/0267 z dnia 06.10.2023r. dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej w projekcie „Klucz do sukcesu”


Informacja o rostrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1/3.3.1/0267 z dnia 06.10.2023r. dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej w projekcie „Klucz do sukcesu”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.3.1/0267 z dnia 06.10.2023r. dotyczące świadczenia usługi szkoleniowej w projekcie „Klucz do sukcesu”


Zapytanie ofertowe 1.BK.3.3.1.0221.2023 z dnia 11.07.2023 roku


Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.03.2023 r. w postepowaniu nr 2/ARR.LOMZA/23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/ARR.LOMZA/23 z dnia 24.02.2023 r.


Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania z dnia 10.02.2023 roku dotyczące postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23


Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert z dnia 10.02.2023r. w postępowaniu 1/ARR.LOMZA/23.


Zamawiający publikuje część 6.zapytań, wraz z odpowiedziami w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza jako dodatkowy załącznik „przedmiar robót ks” dotyczący podpunktu nr 7 z przedmiaru branży sanitarnej – Projekt przyłącza do ARR. – zgodnie z odpowiedziami na pytania.


Zamawiający publikuje część 5.zapytań, wraz z odpowiedziami w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 03.02.2023 r. w postępowaniu 1/ARR.LOMZA/23. Zamawiający zmienia zapisy SWZ nr 1/ARR.LOMZA/23: – termin składania ofert: 10.02.2023r. godz. 10:00 – termin otwarcia ofert: 10.02.2023 r. godz. 10:30 – termin związania ofertą: 11.03.2023 r. Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.


Zamawiający publikuje zapytania, które wpłynęły w dniach 24.01. – 31.01.2023 r. wraz z odpowiedziami w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza zaktualizowany załącznik pt. Zal 3.1_PRZEDMIAR _ ARR ROZBUDOWA,NADBUDOWA BUD _ARR S A W ŁOMŻY10 01 2023 (aktualny)


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.01.2023 r. w postępowaniu 1/ARR.LOMZA/23. Zamawiający zmienia zapisy SWZ nr 1/ARR.LOMZA/23: – termin składania ofert: 08.02.2023r. godz. 12:00 – termin otwarcia ofert: 08.02.2023 r. godz. 12:30 – termin związania ofertą: 09.03.2023 r. – zapisy ustępu 1. Rozdziału 20. Wymagania dotyczące wadium, tj: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 35 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23.


Zamawiający publikuje zapytania z dnia 24.01.2023 r. wraz z odpowiedziami w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23


Uzupełnienia z dnia 25.01.2023 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23


Zamawiający publikuje zapytania z dnia 23.01.2023 r. wraz z odpowiedziami w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.01.2023 r. w postępowaniu nr 1/ARR.LOMZA/23


Zamawiający publikuje zapytanie i odpowiedź, która wpłynęła w ramach postępowania nr 1/ARR.LOMZA/23 w dniu 18.01.2023 r.


ZMIANA w SWZ nr 1/ARR.LOMZA/23 niepowodująca konieczności zmiany ogłoszenia o postępowaniu: W rozdziale 36. Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/23 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) administratorem danych osobowych osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1, e-mail: arr.lomza@podlaskie.org.pl – reprezentowana przez Prezesa Zarządu;


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/ARR.LOMZA/23 z dnia 16.01.2023 r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie postępowania: www.platformazakupowa.pl


Informacja z dnia 10.01.2023 r. o unieważnieniu postępowania 7/ARR.LOMZA/22


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 28.12.2022 r. w postępowaniu nr 6/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 7/ARR.LOMZA/22 z dnia 27.12.2022 r.


Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego z dnia 23.11.2022 r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 14.11.2022 r. w postępowaniu nr 5/ARR.LOMZA/22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.11.2022 r. w postepowaniu nr 6/ARR.LOMZA/22


Zapytanie ofertowe na: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Łomży  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, będącego własnością Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu” z dnia 28.10.2022r.


Informacja z otwarcia ofert w ramach postępowania 5/ARR.LOMZA/22 Z DNIA 28.10.2022R.


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/10/2022/pu z dnia 27.10.2022r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6/ARR.LOMZA/22 z dnia 26.10.2022 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 6/ARR.LOMZA/22 z dnia 25.10.2022 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/ARR.LOMZA/22 z dnia 21.10.2022 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5/ARR.LOMZA/22 z dnia 19.10.2022 r.


Zapytanie ofertowe na: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku położonego w Łomży  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, będącego własnością Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu” z dnia 14.10.2022r.

Zamawiający publikuje zapytania i odpowiedzi, które wpłynęły w ramach w ramach zapytania ofertowego nr 2/10/2022/pu, pt. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży na „Łomżyńskie centrum rozwoju biznesu”, opublikowanego w Bazie Konkurencyjności w dniu 14.10.2022 roku pod numerem 2022-36757-130670.

Treść zapytania z dnia 18.10.2022 r.:

Czy do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji pełnobranżowej na przebudowę budynku na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu” są załączone rysunki budynku lub inwentaryzacja?

Odpowiedź

1. Rysunki budynku nie są dołączone do zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji pełnobranżowej na przebudowę budynku na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”
2. Zgodnie z załącznikiem nr 1A do Zapytania Ofertowego nr 2/10/2022/pu, tj. „Opis przedmiotu zamówienia”, punkt Ib, inwentaryzacja stanowi zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach Zamówienia.

Dokumentacja zapytania ofertowego:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/ARR.LOMZA/22 z dnia 14.10.2022 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 4/ARR.LOMZA/22 z dnia 13.10.2022 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej oferty (ponowna) część 2. zamówienia 3/ARR.LOMZA/22


Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania w części 2. zamówienia 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 5. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 3. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o unieważnieniu postępowania po ponownej ocenie ofert – część 2. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 12.09.2022 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej po ponownej ocenie ofert – część 1. postępowania 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 5. Zamówienia – Pracownia językowa


Informacja z dnia 07.09.2022r o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 3. Zamówienia – Pracownia fotografii i filmu


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 2. Zamówienia – Pracownia rzeźba


Informacja z dnia 07.09.2022r. o wyborze oferty najkorzystniejszej – część 1. Zamówienia -Pracownia projektowa


Informacja z dnia 01.09.2022 r. o unieważnieniu części 4. zamówienia – dotyczącej zamówienia nr 3/ARR.LOMZA/22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.08.2022 r. dotycząca zamówienia nr 3/ARR.LOMZA/22


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3/ARR.LOMZA/22 z dnia 23.08.2022 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 3/ARR.LOMZA/22 z dnia 16.08.2022 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Wybieram przyszłość zawodową”


Zapytanie ofertowe na: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku
położonego w Łomży ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1, będącego własnością Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Łomży na „Łomżyńskie Centrum Rozwoju Biznesu”.

pliki do pobrania:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.06.2022 r. dotycząca zamówienia nr 2/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/ARR.LOMZA/22 z dnia 15.06.2022 r.

Dotyczy Usług szkoleniowych – szkoleń zawodowych dla uczniów i nauczycieli ASP w Łomży na potrzeby projektu „Klucz do sukcesu”


Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.04.2022 r. dotycząca zamówienia nr 1/ARR.LOMZA/22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1/ARR.LOMZA/22 z dnia 21.04.2022 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu „Klucz do sukcesu”


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11.02.2022 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 5/ARR.LOMZA/21 dotyczącego usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.12.2021 r. dotycząca zamówienia nr 6/ARR.LOMZA/21


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 01.12.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 6/ARR.LOMZA/21 z dnia 29.11.2021 r.

Dotyczy dostawy wyposażenia pracowni szkolnych na potrzeby projektu ″Klucz do sukcesu″.


Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.11.2021 r. dotycząca zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


Informacja o skorygowaniu oczywistej pomyłki drukarskiej z dnia 23.11.2021 r. dotyczącego zamówienia nr 5/ARR.LOMZA/21


OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA nr 5/ARR.LOMZA/21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5/ARR.LOMZA/21 z dnia 16.11.2021 r.

Dotyczy usług szkoleniowych – kursów przygotowawczych z informatyki i matematyki na potrzeby projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży”.