Recepta na zwolnienie

„Recepta na zwolnienie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Informacje dla Uczestników projektu w związku z podpisaniem Umów na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu.

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego, przed podpisaniem Umowy należy złożyć:

 1. Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej, wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub (KRS spółdzielnia socjalna) (wydruk 2 egzemplarzy przez Uczestnika)
 2. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) – do pobrania: identyfikacja finansowa- rachunek
 3. Oświadczenie o stosunkach majątkowych (zgodne z obowiązującym wzorem), – wzór oświadczenia oświadczenie o stosunkach majątkowych oraz oświadczenie współmałzonka
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodny z obowiązującym wzorem) – jeżeli dotyczy
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – wzór oświadczenie o VAT
 6. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia

!! w/w dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej !!

Wszystkie załączniki należy wypełnić elektronicznie.

 

Łomża, dn. 28.12.2017r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”.

do pobrania lista rankingowa

Łomża, dn.08.12.2017r. 

!! UWAGA !! WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wnioski ostatecznie można składać do 13.12.2017r. do godziny 15:30.

Łomża, dn.30.11.2017r.

! UWAGA ! NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie odbywa się w terminie 30.11. 2017r. – 11.12.2017r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji; adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży, ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem: Dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do Projektu „Recepta na zwolnienie” .
 1. Na komplet dokumentów składają się:
 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego 2.4 Recepta na zwolnienie

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia Działalności wykluczone ze wsparcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Biznes Plan

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Decyzja komisji UE

Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie

Dodatkowe informacje i dokumenty:
1) Zasady rozliczenia dotacji inwestycyjnej
2) Zasady rozliczenia wsparcia pomostowego
3) regulamin pracy KOW
4) karta oceny formalnej-KOW
5) karta oceny merytorycznejŁomża, dn.11.07.2017r.

30 czerwca 2017r. zakończyła się  REKRUTACJA DO PROJEKTU

! UWAGA ! Wyniki rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę osób rezerwowych.

 Do pobrania: :Lista rekrutacyjna

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie § 4 Ogłoszenie wyników pkt. 6:
„Niniejszy regulamin nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji Oceny Formularzy rekrutacyjnych.”

 

 

Proces rekrutacyjny trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2017r.
Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są w Biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

!UWAGA! Nastąpiła aktualizacja Regulaminu Uczestnictwa w projekcie.

NOWY Regulamin do pobrania –> Regulamin 2.4 AKTUALNY

NIEAKTUALNY Regulamin 2.4 Recepta na zwolnienie

Formularz zgłoszeniowy Recepta na zwolnienie

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30.

 • Przyjmowane  będą  jedynie  zgłoszenia  wypełnione  na  właściwych  formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu projektu.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji; adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  A.  w  Łomży,  ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża
  z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Recepta na zwolnienie!”
 • Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:
 • Formularz zgłoszeniowy UP – w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz jednej w wersji elektronicznej
 • Świadectwo pracy bądź oświadczenie od pracodawcy o statusie osoby zagrożonej zwolnieniem bądź przewidzianej do zwolnienia.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych  do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem  z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w podjęciu nowej aktywności zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement dla grupy 30 osób (17K i 13M) na obszarze m. Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego oraz powiatu zambrowskiego w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2019r

Uczestnicy

 1. W projekcie weźmie udział 30 osób (17K i 13M), Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:
 • zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • przewidziane do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • należące co najmniej do jednej z grup :
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby powyżej 50 r.ż.
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby poniżej 30 r.ż.
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat : m. Łomża, łomżyński grajewski, kolneński, wysokomazowiecki oraz powiat zambrowski

 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne sesje psychologiczne
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
 • Szkolenia grupowe z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanów
 • Przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe w postaci:,
 • środków finansowych przyznawanych przez okres pierwszych 6 m-cy funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej;
 • przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych przyznawanych przez okres 6 kolejnych miesięcy, poczynając od 7 m-ca funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej.

Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!