Recepta na zwolnienie

„Recepta na zwolnienie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO

W przypadku utrzymującej się działalności związanej z działalnością gospodarczą utworzoną w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, korzystającego ze wsparcia pomostowego podstawowego, istnieje możliwość przedłużenia jego udzielania  o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od rozpoczęcia działalności gospodarczej).

Możliwość przyznania  dodatkowego wsparcia pomostowego będzie rozpatrywana na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonego przez każdego ze Beneficjentów pomocy.

Tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego jest taki sam jak dla wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Dokumenty do złożenia wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe:

1. wniosek dot przedłużonego wsparcia pomostowego

2. aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (CEIDG),

3. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne (ZUS),

4. zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (Urząd Skarbowy),

5.  oświadczenie o wysokosci deminimis

6.  oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków

7.  Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał

8. Zestawienie pomocy publicznej

9. Oświadczenie o niekaralnosci

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do biura projektu, tj. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12/07/2018 do godz. 15.30  w dwóch jednakowych egzemplarzach.

Wnioski ocenione pozytywnie otrzymają dofinansowanie po  podpisaniu Umowy o przyznanie przedłużenia wsparcia pomostowego.

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

 1. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie odbywa się w terminie 22.02.2018r. – 28.02.2018
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji; adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży, ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem: Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego do Projektu „Recepta na zwolnienie” .

Do otrzymania wsparcia podstawowego pomostowego uprawione są TYLKO Uczestnicy projektu, którzy otrzymali środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości i zarejestrowali działalność w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”. 

Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej, wypełniony komputerowo w języku polskim oraz być podpisany przez Wnioskodawcę i parafowany na każdej stronie.

Do pobrania:

Wniosek o wsparcie pomostowe

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis_-_rozporządzenie_KE_nr_1407_2013

Aktualizacja Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego

Szanowni Państwo, poniżej do pobrania Aneks do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego oraz Zaktualizowane Zasady rozliczania wsparcia pomostowego w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”.

Aneks nr 2 Regulamin

Zasady rozliczania wsparcia pomostowego – Aktualizacja

ROZLICZENIE WSPARCIA FINANSOWEGO – JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu, zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych środków w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie rzeczowo – finansowe realizacji inwestycji (termin wykazany w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości par. 3 ust. 2).

Rozliczenie musi wpłynąć do Biura projektu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych, określonym w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (par.3 ust.2).

Szczegółowe Zasady rozliczania dotacji inwestycyjnej opisane są w  poniższym dokumencie

Zasady rozliczenia dotacji inwestycyjnej

Niezbędne dokumenty do pobrania:

Zestawienie poniesionych wydatków

Oświadczenie o używaniu pojazdu

– oświadczenie, że pojazd nie był zakupiony ze środków unijnych –  druk – Oświadczenie pojazd

– oświadczenie – druk Oświadczenie o pochodzeniu używanych sprzętów

UWAGA!

Przypominamy, iż:

– rozliczenie można składać po dokonaniu całości wydatków (tj. po uiszczeniu całości   płatności związanych z zakupem towarów i/lub usług) przewidzianych w Biznesplanie/Harmonogramie rzeczowo – finansowym inwestycji (aktualnym i zatwierdzonym przez Beneficjenta),

wszystkie wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsiębiorczości należy rozliczać w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT) – bez względu na fakt, czy Przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT czy nim nie jest. W przypadku, gdy Beneficjent pomocy otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT, zobligowany jest do przeznaczenia całości kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

UWAGA:

Należy pamiętać, iż wszelkie zmiany dotyczące Biznesplanu i/lub Harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji, w szczególności w zakresie towarów i/lub usług przewidzianych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych wymagają zgody Beneficjenta.

Każdorazowo po sprawdzeniu złożonych dokumentów ustalana będzie kontrola w siedzibie działalności firmy. Informację o kontroli przekazywać będziemy telefonicznie właścicielowi firmy z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zakres kontroli:

– zgodność przedstawionych dokumentów do rozliczenia dotacji ze stanem faktycznym

– zbadanie czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem (harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy).

– weryfikacja obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu,

– sporządzenie dokumentacji fotograficznej realizowanej inwestycji

Z wizyty sporządzany będzie protokół, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Uwaga !

Okazaniu będzie polegał cały zakupiony towar i/lub usługi a jego brak (chyba, że nie dotyczy – zgodnie z indywidualnymi przypadkami) spowoduje opóźnienie w przeprowadzeniu kontroli i tym samym rozliczeniu otrzymanej dotacji.

 

Informacje dla Uczestników projektu w związku z podpisaniem Umów na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu.

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem przyznawania wsparcia finansowego, przed podpisaniem Umowy należy złożyć:

 1. Aktualny dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej, wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub (KRS spółdzielnia socjalna) (wydruk 2 egzemplarzy przez Uczestnika)
 2. Formularz identyfikacji finansowej dot. rachunku bieżącego (tj. rachunku, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą) – do pobrania: identyfikacja finansowa- rachunek
 3. Oświadczenie o stosunkach majątkowych (zgodne z obowiązującym wzorem), – wzór oświadczenia oświadczenie o stosunkach majątkowych oraz oświadczenie współmałzonka
 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodny z obowiązującym wzorem) – jeżeli dotyczy
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – wzór oświadczenie o VAT
 6. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia

!! w/w dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej !!

Wszystkie załączniki należy wypełnić elektronicznie.

Łomża, dn. 28.12.2017r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KOMISJI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy listę wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu „Recepta na zwolnienie”.

do pobrania lista rankingowa

Łomża, dn.08.12.2017r. 

!! UWAGA !! WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wnioski ostatecznie można składać do 13.12.2017r. do godziny 15:30.

Łomża, dn.30.11.2017r.

! UWAGA ! NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 1. Nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości będzie odbywa się w terminie 30.11. 2017r. – 11.12.2017r.
 2. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30.
 3. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji; adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  S.A.  w  Łomży, ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża; z dopiskiem: Dokumenty dotyczące przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do Projektu „Recepta na zwolnienie” .
 1. Na komplet dokumentów składają się:
 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem wraz z załącznikami.
 • wniosek składany jest w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona przez Uczestnika za zgodność z oryginałem). Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się zaopatrzenie każdej strony dokumentu klauzulą „za zgodność z oryginałem” wraz z czytelnym podpisem osoby uprawnionej / nieczytelnym podpisem uzupełnionym pieczęcią imienną lub też zaopatrzenie pierwszej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem od str. … do str. …” wraz z czytelnym podpisem, a w przypadku pozostałych stron parafowanie i ponumerowanie),
 • wypełniony elektronicznie (nie odręcznie) w języku polskim,
 • oryginał wniosku jest podpisany przez Uczestnika.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego 2.4 Recepta na zwolnienie

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania wsparcia Działalności wykluczone ze wsparcia

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Biznes Plan

Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego WYSOKOŚĆ OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS

Załącznik nr 4 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Harmonogram rzeczowo – finansowy

Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Decyzja komisji UE

Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego – Oświadczenie

Dodatkowe informacje i dokumenty:
1) Zasady rozliczenia dotacji inwestycyjnej
2) Zasady rozliczenia wsparcia pomostowego
3) regulamin pracy KOW
4) karta oceny formalnej-KOW
5) karta oceny merytorycznejŁomża, dn.11.07.2017r.

30 czerwca 2017r. zakończyła się  REKRUTACJA DO PROJEKTU

! UWAGA ! Wyniki rekrutacji.

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę osób rezerwowych.

 Do pobrania: :Lista rekrutacyjna

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie § 4 Ogłoszenie wyników pkt. 6:
„Niniejszy regulamin nie przewiduje procedury odwoławczej od decyzji komisji Oceny Formularzy rekrutacyjnych.”

Proces rekrutacyjny trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2017r.
Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem.

Biuro projektu mieści się w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, ul. M.C. Skłodowskiej 1. Dokumenty rekrutacyjne i dodatkowe informacje dostępne są w Biurze projektu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:30.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

!UWAGA! Nastąpiła aktualizacja Regulaminu Uczestnictwa w projekcie.

NOWY Regulamin do pobrania –> Regulamin 2.4 AKTUALNY

NIEAKTUALNY Regulamin 2.4 Recepta na zwolnienie

Formularz zgłoszeniowy Recepta na zwolnienie

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.30.

 • Przyjmowane  będą  jedynie  zgłoszenia  wypełnione  na  właściwych  formularzach stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu projektu.
 • Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierem do Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: imię i nazwisko, adres do korespondencji; adres Biura  Projektu:  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  A.  w  Łomży,  ul.  M.C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża
  z dopiskiem: Dokumenty rekrutacyjne do Projektu „Recepta na zwolnienie!”
 • Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składają się:
 • Formularz zgłoszeniowy UP – w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz jednej w wersji elektronicznej
 • Świadectwo pracy bądź oświadczenie od pracodawcy o statusie osoby zagrożonej zwolnieniem bądź przewidzianej do zwolnienia.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji dotyczących projektu oraz rekrutacji można uzyskać w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży oraz pod numerem telefonu 86 473 53 20.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, przewidzianych  do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem  z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w podjęciu nowej aktywności zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement dla grupy 30 osób (17K i 13M) na obszarze m. Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego, powiatu wysokomazowieckiego oraz powiatu zambrowskiego w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2019r

Uczestnicy

 1. W projekcie weźmie udział 30 osób (17K i 13M), Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:
 • zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • przewidziane do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • należące co najmniej do jednej z grup :
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby powyżej 50 r.ż.
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby poniżej 30 r.ż.
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego powiat : m. Łomża, łomżyński grajewski, kolneński, wysokomazowiecki oraz powiat zambrowski

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne sesje psychologiczne
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe
 • Szkolenia grupowe z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pisania biznesplanów
 • Przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe w postaci:,
 • środków finansowych przyznawanych przez okres pierwszych 6 m-cy funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej;
 • przedłużonego wsparcia pomostowego w postaci środków finansowych przyznawanych przez okres 6 kolejnych miesięcy, poczynając od 7 m-ca funkcjonowania działalności, w celu ułatwienia osiągnięcia płynności finansowej.

Zasady uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny!