Ogłoszenie – Nabór partnera

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Łomży ul. M. C. Skłodowskiej 1 w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych:

Podstawa prawna:Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 poz. 217 z późn. zm.).

Nabór partnera dotyczy:

Współpracy w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa,  Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywności cyfrowej.

Numer naboru:  POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16

Planowany zakres zadań projektowych przewidziany dla partnera:

 1. Wspólne opracowanie i zaplanowanie szkoleń z zakresu wsparcia kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.
 2. Wspólne opracowanie harmonogramu szkoleń.
 3. Wspólna realizacja ustalonych działań projektowych.
 4. Wsparcie merytoryczne i organizacyjne projektu.

 Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, lub w innym równorzędnym organie.
 2. Nie podlega wykluczeniu z możliwości dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870).
 3. Podmiot złoży kompletną ofertę na wybór Partnera, sporządzoną w języku polskim, opatrzoną pieczęcią podmiotu oraz podpisana przez osobę/y uprawnione do jego reprezentowania.
 4. Posiada zdolność do zapewnienia obsługi merytorycznej  projektu w ramach wykonywanych zadań Partnera.

 Wymagania merytoryczne przewidziane dla partnera:

 1. Na dzień 30 maja 2016 r. prowadził działalność (decyduje data rejestracji) i do tego czasu realizował projekt lub projekty dotyczące rozwoju kompetencji cyfrowych obejmujące co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.- 0-50 pkt.
 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowych zdolnym do realizowania działań projektowych. – 0 – 20 pkt.
 3. Gwarantuje potencjał techniczny, w tym warunki lokalowe niezbędne do realizacji zadań partnera w projekcie. – 0 – 10 pkt.
 4.  Prowadził działania i/lub realizował projekty współfinansowane ze środków UE w obszarze merytorycznym konkursu (dotyczy podmiotu i/lub kadry).
  – 0 – 10 pkt.
 5. Deklarowany wkład własny i podział kosztów pośrednich pomiędzy partnerami –  0 – 10 pkt.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Opis doświadczenia, uwzględniającego realizację projektu lub  projektów  z zakresu nauki programowania skierowaną do nauczycieli szkół podstawowych lub uczniów szkół podstawowych, w którym przeszkolił co najmniej 50 osób.
 2. Planowaną koncepcję szkoleń.
 3. Opis podziału zadań i obowiązków każdej ze stron.
 4. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne), zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera.

 Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Być sporządzone w języku polskim.
 2. Zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 3. Zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów.
 4. Zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań.

 Termin i tryb składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o naborze na partnera na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Łomży (decyduje data wpływu pod wskazany adres w niniejszym Ogłoszeniu).

 Sposób składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty oraz Formularz oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży

ul. M.C Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

z dopiskiem:

„Nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Konkursu 3.2 PC”

 Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 1 dnia od daty zakończenia naboru przez Komisję Konkursową ds. wyboru partnera powołaną przez Zarząd ARR S.A. w Łomży
 2. Na podstawie opinii Komisji Konkursowej ds. wyboru partnera Zarząd Agencji dokona wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Zarządu Agencji nie przysługuje odwołanie.
 3. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania: