Zamówienie publiczne nr 1/2019 na Dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Zamówienie publiczne na dostawę sprzętu dydaktycznego na potrzeby projektu „Dobry zawód – pewna praca”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa III „Kompetencje i kwalifikacje”, Działanie: 3.3 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanego przez AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W ŁOMŻY

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 17.06.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 19.06.2019r.