Aktualne konkursy ogłoszone przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

1. Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 – „Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej”

Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00218

Termin składania wniosków: 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 31.01.2019 r. (do godziny 12:00)


2. Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 – „Szkolenia kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00118

Termin składania wniosków: 31.12.2018 r. (od godz. 0:00) do dn. 31.01.2019 r. (do godz. 12:00)


3. Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 – „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich”

Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.06.00-ip.03-00-00718

Termin składania wniosków: 31.12.2018 r. (od godz. 0:00) do 31.01.2019 r. (do godz. 12.00)


4. Konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 – „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium)”

Link do naboru: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00119

Termin składania wniosków: 7.01.2019 r. (od godz. 0:00) do 11.02.2019 r. (do godz. 12.00)